Samenwerking met instanties 2017-04-21T13:43:50+00:00

Samenwerking met instanties

Adequate zorg voor iedereen die dat nodig heeft; vanuit dat perspectief werkt Stipter samen met gemeenten en zorgaanbieders. Korte lijnen met overige instanties in het sociaal domein kunnen daarbij niet ontbreken. Daarom streeft Stipter met de VNG, het CAK en de SVB naar een optimale en efficiënte dienstverlening rondom de uitvoering van de Wmo & Jeugd.

Ontwikkelen met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De ambitie van de VNG, koepelorganisatie voor gemeenten, is om een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Daarbij ondersteunt de VNG KING-gemeenten bij het vertalen van het nationaal beleid naar gemeentelijk beleid omtrent kennisdeling over de uitvoeringspraktijk (www.vng.nl). Dit doel wordt nagestreefd door samen te werken aan maatschappelijke opgaven waar onder andere dienstverlening en ontwikkeling van product en/of dienst tot de hoofdactiviteiten behoren.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING/VNG en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG.

Daarnaast wordt vanuit een gezamenlijke focus gewerkt aan projecten met de behaalde Groene Vink 2.1 voor het geautomatiseerde berichtenverkeer via het GGK en het MO-platform als actueel resultaat.

Eigen bijdrage CAK (Centraal Administratiekantoor)

Namens uw gemeente en zorgaanbieders levert Stipter het gehele jaar gegevens over eigen bijdrage aan bij het CAK op basis van de door gemeente opgevoerde tarieven en codes. Aanvullend wordt eventuele uitval verwerkt en worden wijzigingen op lopende indicaties tijdig doorgegeven. Vervolgens wordt de verdere afhandeling direct door het CAK met de burger gerealiseerd, zodat de gemeente hier geen omkijken naar heeft.

U leest hier meer over de dienstverlening van het CAK.

Administratie PGB via de SVB (Sociale Verzekeringsbank)

Met de transities in het sociaal domein is besloten om de administratie rond persoonsgebonden budgetten centraal te organiseren bij de Sociale Verzekeringsbank. Stipter helpt bij het aanleveren van toekenningsberichten en controleren van de verwerking door de SVB alsmede het analyseren van de benutting door uw burgers.

Lees meer over de SVB.