Regie op Wmo 2017-09-25T08:33:31+00:00

Regie op Wmo

Het goed beheren van contractafspraken met uw zorgaanbieders is na de decentralisaties complexer geworden. Het MO-platform van Stipter brengt de eenvoud in contractmanagement binnen uw gemeente terug. Registreer uw contractafspraken voortaan ‘In the Cloud’ en bewaak de uitvoering met volledig geautomatiseerde (rapportage) processen. Daarbij ondersteunt het MO-platform alle voorkomende aanbestedings- en inkoopmodellen in het sociaal domein.

Jarenlange ervaring

Al sinds 2005 vormt eenvoudig digitaal contractmanagement de kern van Stipter. Ieder jaar contracteert Stipter duizenden zorgverleners vanuit diverse beroepsgroepen voor verschillende zorgverzekeraars met dezelfde slimme automatisering. Volledig digitaal met minimale inzet van hun eigen medewerkers.

Digitaal contractdossier

Ook gemeenten kunnen contractafspraken met zorgaanbieders vastleggen en bewaken via het MO-platform. Op die manier werkt u vanaf de aanbesteding direct vanuit één bron waarin u concrete afspraken omtrent contractprijs en -periode eenduidig vastlegt. Alle afspraken zijn zowel voor u als uw zorgaanbieders online inzichtelijk. Nieuwe afspraken voert u direct per aanbieder in, zodat u altijd beschikt over een actueel en volledig beeld.

Uitvoering vanuit een stevig fundament

Het rapporteren en bewaken van contractafspraken tussen u en uw zorgaanbieders vormt een stevig fundament voor beleid en uitvoering. Het MO-platform ondersteunt u echter niet alleen in uw contractmanagement, maar ook bij uw dagelijkse uitvoering van taken.

Van melding en gesprek, tot specificeren van een beschikking, toekennen van een individuele voorziening, declaratieverwerking en uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek óf het verstrekken van gegevens aan het CAK, de SVB en het CBS. Met het MO-platform houdt u de regie van contracteren tot uw jaarlijks goedkeurende accountantsverklaring.

U krijgt toegang tot een schat aan managementinformatie onder andere omtrent het presteren van een zorgaanbieder en ervaring van de burger. Gecombineerd met de beschikbare contractinformatie hebt u alle informatie in handen om maximaal sturing te geven aan (toekomstige) afspraken tussen u en uw gecontracteerde zorgaanbieder(s).

Aan de hand van een volledig, digitaal dossier waarin alle essentiële informatie rondom een zorgaanbieder overzichtelijk in beeld is gebracht, kunt u samen met uw collega’s en de wijkteams optimaal sturen op adequate ondersteuning voor de burgers binnen uw gemeente of regio.

Volledig overzicht voor maximale sturing op kwaliteit

Een centraal aanbiederdossier draagt bij aan eenduidige verslaglegging en registratie van belangrijke documentatie. Ook kunt u hier prestatiefactoren zoals de wachttijd tot levering van zorg, cliënttevredenheid over en declaratiegedrag van de zorgaanbieder inzien om de totale kwaliteit van geleverde zorg te beoordelen.

Inzicht in financiële informatie zoals budgetplafonds, voorschotten, creditbedragen en de productieverantwoording maakt dit beeld compleet. Het MO-platform biedt u een overzichtelijke basis om maximaal sturing te geven aan de (toekomstige) afspraken tussen u en uw zorgaanbieder(s). En passende zorg te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

Koppelingen met BRP, GGK & Corv

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De groene vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams en zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag ondersteuning

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem bieden wij met onze speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Ondersteuning waar nodig, zelfredzaam waar het kan. Wat moet het uiteindelijke resultaat van maatschappelijke ondersteuning zijn? En welke rol speelt de burger of omgeving hierin?

Van A-tot-Z geregeld

Het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) van Stipter helpt u bij het uitvoeren van alle taken in de frontoffice voor Wmo. Van melding tot gesprek en van beschikking tot toewijzen van collectieve of individuele ondersteuning aan de door u gecontracteerde zorgaanbieders.

Volledig dossier

Vanuit een compleet klantbeeld en uw actuele werkvoorraad werkt u samen met collega’s, de wijkteams en zorgaanbieders aan adequate ondersteuning. Het MO-platform borgt de eenduidige verslaglegging en distributie van alle belangrijke documenten aan de betrokken partijen. Burgers kunnen via uw digitaal loket en door diverse brieven op de hoogte worden gebracht van belangrijke beslissingen.

Basisregistratie Persoonsgegevens

Zo heeft iedereen die dat mag 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt. Een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens mag daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Voor iedere burger de juiste zorgverlener(s) selecteren en toewijzen is mogelijk met het MO-platform. Stipter biedt u uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen en beheren van alle arrangementen, interventies en contractmogelijkheden. Al uw zorgaanbieders zijn opgenomen in het MO-platform en hebben net als u zicht op (nieuwe) contractuele afspraken.

Flexibel contracteren

Het MO-platform biedt uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen en beheren van verschillende arrangementen en interventies. Het is eenvoudig om uw producten-, tarieven- en aanbiederscatalogus zelf online op te voeren en te beheren. Nieuwe producten toevoegen, bestaande producten uitfaseren, nieuwe aanbieders koppelen, bestaande aanbieders juist ontkoppelen of elk jaar uw tarieven aanpassen? Het is mogelijk met het MO-platform. Stipter gelooft in flexibel contracteren en (in dialoog) aanbesteden om de toenemende complexiteit het hoofd te blijven bieden. Werken met het MO-platform betekent eenvoud brengen in de complexe processen van het sociaal domein zonder concessies te doen aan uw beleid. Stipter heeft hier, samen met een aantal partners zoals PIANOo, een rapport over geschreven dat u gratis kunt downloaden: Het ‘nieuwe’ inkopen

Dynamisch selectiemodel

Stipter is grondlegger van het dynamisch selectiemodel. Een methodiek om vraag en aanbod in individuele maatschappelijke ondersteuning digitaal en geautomatiseerd bij elkaar te brengen voor Jeugdhulp en Wmo. Iedere gemeente maakt zelf de beleidskeuzen met betrekking tot de geldende toewijzingscriteria. U bepaalt per individu, per burgergroep en/of per voorziening welke voorwaarden uw gemeente hanteert wat betreft selecteren, toewijzen en contracteren. Wijs hulpmiddelen en woningaanpassingen bijvoorbeeld toe op prijs, terwijl hulp bij huishouden of begeleiding direct wordt toegewezen op basis van klantvoorkeur of altijd aan een door u bepaalde aanbieder.

Gecombineerd voorzieningen toekennen

Voor de volledigheid kunt u -na beoordeling van de burgersituatie- meerdere (individuele) voorzieningen tegelijk, gecombineerd aanvragen. De levering van deze voorzieningen wijst u met het MO-platform in één keer toe aan de best passende zorgverlener per zorgsoort. Op deze manier wordt beheersbare, vraaggerichte ondersteuning en begeleiding op maat mogelijk gemaakt.

Digitaal contractmanagement

Het goed registeren en bewaken van contracten is zeer tijdrovend, waardoor u mogelijk in de veronderstelling bent dat het sluiten van individuele contracten met de burger nog meer werkzaamheden omvat. Eenvoudig digitaal contractmanagement vormt al vanaf 2005 de kern van het MO-platform. Voor zorgverzekeraars contracteert Stipter ieder jaar met dezelfde slimme automatisering duizenden zorgverleners over diverse beroepsgroepen heen. Volledig digitaal met minimale inzet van hun medewerkers.

Koppelingen met BRP, GGK & Corv

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De groene vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van het MO-platform®. U krijgt als gemeente inzicht wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een burger voorzieningen gebruikt. Ook hebt u zicht op kwaliteit, budget en succes van uw aanpak voor Wmo of Jeugdhulp.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieders en meer burgers die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Laten we daarbij niet vergeten dat deze cliënten vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw inwoners wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot en met backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en aangeboden om te exporteren.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aan leveren bij het CBS om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams en zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag ondersteuning

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem bieden wij met onze speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren. Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure.

Binnen het sociaal domein wisselt u gegevens uit met een groot aantal verschillende partijen. Voor de VNG een reden om het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) te ontwikkelen. Een digitaal knooppunt om gestandaardiseerde berichten (iWmo & iJW) op geautomatiseerde wijze in de keten rond lokale zorg uit te wisselen over toewijzing en declaratie. Een vereiste is wel dat een zorgaanbieder is aangesloten op VECOZO. Stipter heeft de Groene Vink behaald en is al klaar voor GGK 2.1 dat in april 2017 de XML-standaard leidend zal maken.

Volledig geautomatiseerd

Stipter ondersteunt alle berichtentypen iWmo en iJW voor toewijzing en declaratie. Bijzondere declaratievormen als budgetplafonds, generieke beschikkingen, DBC’s en andere jeugddeclaratiestandaarden vormen voor het MO-platform géén probleem. Volledig geautomatiseerd zonder handmatige handelingen wisselt u informatie uit met uw aangesloten zorgaanbieders. Het aantal aangesloten aanbieders is onbeperkt, net als de hoeveelheid berichten die wij dagelijks kunnen verwerken. Inmiddels zijn al 750 gemeente-aanbiedercombinaties via Stipter aangesloten op het GGK. En dat aantal groeit gestaag.

Op uitnodiging

Vanuit de gemeente wordt doorgegeven welke aanbieders in aanmerking komen voor aansluiting. De betreffende aanbieders worden uitgenodigd om het ‘Reglement aansluitprotocol GGK voor zorgaanbieders’ in te vullen en te ondertekenen. Doorgaans duurt het, na sluitingsdatum van retour zenden, 5 werkdagen om een zorgaanbieder aan te sluiten op het berichtenverkeer VECOZO/GGK.

Geen GGK?

Zorgaanbieders die geen mogelijkheid hebben om aan te sluiten op het GGK, kunnen het MO-platform gebruiken om nieuwe toewijzingen in te zien en declaraties in te dienen of te corrigeren. Na iedere toewijzing ontvangen zij per e-mail bericht en kunnen inloggen om details te bekijken.

Iedere periode worden factuurregels voor de aanbieder door Stipter in het MO-platform klaargezet om te downloaden. De aanbieder moet de werkelijk geleverde eenheden in dit bestand invullen en deze in het MO-platform laden. Als alle door de aanbieder opgevoerde gegevens correct zijn, wordt de declaratie automatisch goedgekeurd en tot betaling overgegaan. Via het MO-platform kunnen de aanbieders uiteraard ook factuurregels crediteren.

Maak financiële afspraken met uw zorgaanbieders zoals u dat wilt. Bevoorschotten, budgetplafonds, flexibel per periode declareren of speciale aanbiederstarieven verwerken? Het MO-platform ondersteunt alle voorkomende declaratiestandaarden. Per product en/of per aanbieder kunt u instellen welke financiële afspraken er gelden.

Verrekenen en betalen

Het MO-platform zorgt geheel geautomatiseerd voor de afhandeling in de dagelijkse praktijk. Voorschotten worden direct verrekend en ingediende declaraties op juistheid gecontroleerd. Met als resultaat een wekelijks SEPA-bestand om te exporteren uit het MO-platform naar uw boekhoudkundige software om zorgaanbieders uit te betalen. Aanbieders kunnen declareren via het MO-platform, via het landelijke Gemeentelijk Gegevensknooppunt of losse facturen indienen. Deze losse facturen kunt u opvoeren in het MO-platform, controleren en integreren in het SEPA-bestand om uitbetaling via de juiste medewerker te verzorgen.

Jaarlijkse accountantsverklaring

Met de managementinformatie die u zelf eenvoudig kunt exporteren uit het MO-platform houdt u uw budget nauwgezet in de gaten. De informatie uit deze rapporten dienen als basis om elk jaar met uw accountant een sluitende accountantsverklaring op te stellen.

Administratie uitbesteden?

Wilt u geen omkijken naar de financiële afhandeling? U kunt het betalen van uw zorgaanbieders ook uitbesteden aan de financiële specialisten bij Stipter. U houdt altijd vinger aan de pols dankzij de financiële rapportages die u dagelijks actueel kunt inzien en exporteren uit het MO-platform.

Het MO-platform ondersteunt gemeenten met een speciale exportmogelijkheid voor aanlevering van gegevens aan het CAK en de SVB.  In uw productencatalogus geeft u zelf aan over welke voorzieningen u heffing eigen bijdrage wenst en /of  de voorziening ook verstrekt moet worden als persoonsgebonden budget. U kunt de gegevens zelf aanleveren of ervoor kiezen deze taak aan Stipter uit te besteden.

Persoonsgebonden budget

Wekelijks zet het MO-platform per wet voor u een export volgens de XML-standaard klaar met nieuwe of gewijzigde persoonsgebonden budgetten. U kunt vervolgens zelf de budgetten controleren, eventueel aanpassen en aanleveren bij de SVB. Werkt u in regioverband? Dan krijgt u per deelnemende gemeente een apart bestand aangeboden.

Eigen bijdrage

Per periode zet het MO-platform ook een export voor u klaar om nieuwe of gewijzigde gegevens voor de heffing eigen bijdrage aan te leveren bij het CAK. Ook voor deze export geldt dat u de gegevens kunt controleren en eventueel aan kunt passen. Per burger hebt u inzage in de gegevens voor het CAK en de SVB als onderdeel van het dossier.

Met het MO-platform werkt u al vanaf de aanbesteding met één bron voor de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning. Bij het besluit over een zorgindicatie kunt u daarbij eveneens het proces rondom bezwaar en beroep digitaal registreren & monitoren.

Start bezwaarprocedure

De bezwaarprocedure start wanneer een burger het niet eens is met het genomen besluit over een zorgindicatie en vervolgens een bezwaar indient om deze beslissing aan te vechten. Zodra u een dergelijk bezwaarschrift ontvangt, kunt u dit in het MO-platform vermelden. U werkt op die manier met een compleet dossier rondom de zorgindicatie van de burger eenvoudig voor u beschikbaar is.

Bezwaarprocedure registreren & monitoren

Wanneer u het bezwaar van een burger in het MO-platform registreert, wordt de uiterlijke datum voor afhandeling van dit bezwaarschrift automatisch berekend. Daarbij hebt u de mogelijkheid deze deadline te verdagen of op te schorten conform de landelijk vastgestelde richtlijnen. Eveneens kunt u belangrijke data, zoals de hoorzitting, registreren om efficiënt te kunnen monitoren.

Informatie rondom het bezwaarproces kan continu worden geactualiseerd waarbij u de status gedurende het proces volgens de vier landelijk vastgestelde types mag wijzigen:

  • Bezwaar;
  • Beroep;
  • Hoger Beroep;
  • Voorlopige Voorziening (VOVO).

Tot slot kunt u relevante notities, documenten en het advies van de bezwaarcommissie vastleggen en de uiteindelijke uitkomst in andere processen via het MO-platform te verwerken.

Koppelingen met BRP, GGK & Corv

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De groene vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de burger volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van het MO-platform®. U krijgt als gemeente inzicht in wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een burger voorzieningen gebruikt. Ook hebt u zicht op kwaliteit, budget en succes van uw aanpak voor Wmo of Jeugdhulp. test

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieder en meer burgers die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Laten we daarbij niet vergeten dat deze burgers vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw burgers wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en aangeboden om te exporteren.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aan leveren bij het CBS om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams of zorgaanbieders krijgt u van een vaste relatiebeheerder bij Stipter voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform eenvoudiger.

24 uur per dag hulp

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem biedt Stipter met een speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het MO-platform zowel in uw front- als backoffice. De relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

De financiële afdeling bij Stipter kan uw gemeente via een zogenaamde derden-rekening ondersteunen in het uitbetalen van mogelijke voorschotten en declaraties. Voorschotten worden door Stipter voor u verrekend, evenals door aanbieders gecrediteerde factuurregels. Stipter houdt u op de hoogte van uw boekhouding voor het sociaal domein met periodieke financiële rapportages.

Zonder handmatige handelingen

Jaarlijks verzorgt Stipter -in samenwerking met uw en de accountant van Stipter- een sluitende accountantsverklaring voor het deel van de uitbesteedde administratie. Dit betreft onder andere het verrichten van de materiële controles om te achterhalen of betaalde hulp en ondersteuning ook daadwerkelijk is geleverd.

Namens uw gemeente en uw zorgaanbieders levert Stipter na afloop van iedere periode gegevens over eigen bijdrage aan bij het CAK.

Voor zorg-in-natura gefinancierde voorzieningen verstrekt Stipter pas per cliënt, per periode gegevens voor eigen bijdrage aan het CAK, nadat de declaraties van een zorgaanbieder via het MO-platform zijn verwerkt. Voor hulpmiddelen en bijvoorbeeld persoonsgebonden budget levert Stipter ook per periode gegevens aan bij het CAK. De eigen bijdrage aanlevering voor deze voorzieningen en financieringsmogelijkheid vindt niet plaats op basis van declaratiegedrag van zorgaanbieders, maar aan de hand van de gestelde indicatie.

Uitval verwerkt

Eventuele uitval in aanleveringen die bijvoorbeeld ontstaat door onjuiste tarieven, onjuiste CAK-coderingen betreffende voorzieningen, verkeerde ABG-codes in het MO-platform of door dubbele aanleveringen (bijvoorbeeld alsnog door aanbieders zelf) analyseren en verwerkt Stipter voor u.

Wijzigingen automatisch verzorgd

Eventuele wijzigingen op lopende indicaties met gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage worden door Stipter ook elke periode aangeleverd bij het CAK. Denk bijvoorbeeld aan geannuleerde of juist verhoogde lopende contracten.

Hoogte factuur

Na aanlevering verzorgt het CAK binnen enkele weken de factuur naar cliënten onder behoud van wettelijk vastgestelde verrekeningsmethodieken. De hoogte van de uiteindelijke factuur wordt bepaald op basis van diverse criteria. Het CAK verrekent eventueel te weinig of te veel betaalde eigen bijdrage direct met de cliënt.

De gemeente is zelf verantwoordelijk om de juiste tarieven en codes bij het CAK op te voeren. Stipter hanteert de door u bij het CAK aangeleverde codes in de aanleveringen van Stipter naar het CAK. Het is ook aan de gemeente om aanbieders op te roepen om zelf geen aanleveringen te verrichten als uw gemeente samenwerkt met Stipter.

Accountantsverklaring

In uw jaarlijkse goedkeurende accountantsverklaring rapporteert Stipter ook over uw administratie betreffende de eigen bijdrage.

Met de transities in het sociaal domein is besloten om de administratie rond persoonsgebonden budgetten centraal te organiseren bij de Sociale Verzekeringsbank. Stipter helpt bij het aanleveren en controleren van de verwerking door de SVB alsmede het analyseren van de benutting door uw burgers.

Wat doen we dan precies?

Na toekenning van het budget in het MO-platform verzorgt Stipter wekelijks -eventueel na uw controle- geautomatiseerd de aanlevering van nieuwe of gewijzigde budgetten bij de SVB. Stipter monitort de verwerking door het SVB en analyseren elk kwartaal de uitnutting van de budgetten.

Ook wordt voor u een verschillenanalyse gemaakt tussen de bekende gegevens in het MO-platform en de gegevens beschikbaar in de omgeving van het SVB. Zorgovereenkomsten kunt u eventueel ook door Stipter laten accorderen.

Onderdeel goedkeurende verklaring

De budgetaanlevering en uitnutting door burgers wordt door Stipter meegenomen in de jaarlijkse balans voor uw goedkeurende accountantsverklaring. Zo kunt u zicht houden op de centrale verwerking van de persoonsgebonden budgetten.

In opdracht van gemeenten verstuurt Stipter dagelijks uitnodigingen naar burgers voor Jeugdhulp en Wmo die hulp of ondersteuning ontvangen om mee te werken aan een digitaal ervaring- en tevredenheidsonderzoek. Iedere burger wordt eens per jaar per voorziening gevraagd naar zijn of haar mening. Het onderzoek wordt namens de gemeente door Stipter verzorgd onder het label Meningklant.nl.

Digitaal anoniem onderzoek, direct resultaat

De uitnodigingen worden op een vast moment naar de burger verstuurd, bijvoorbeeld drie maanden na start van de hulp. Dagelijks worden de vragenlijsten door burgers anoniem op een speciale beveiligde online omgeving ingevuld en de resultaten worden direct verwerkt.

Cliëntervaring- en tevredenheidsonderzoek gecombineerd

Het totaal van alle resultaten van de voorgaande 12 maanden levert een rapportcijfer op per zorgaanbieder, maar ook rapportage van de ervaring van de burger volgens de verplichte modelvragenlijst zoals begin 2016 samengesteld door de VNG. Qua ervaring van de burger rond Wmo en Jeugdhulp zorgt Stipter ervoor dat u ieder jaar de benodigde gegevens aan kunt leveren bij de VNG conform de vastgestelde standaard. De combinatie van wettelijk verplichte onderzoeken zorgt dat uw burgers niet meermaals dezelfde vragen hoeven te beantwoorden. In de rapportage worden de resultaten voor de verschillende onderzoeksdoeleinden strikt gescheiden.

Hulp aan cliënten

Burgers die wel mee willen werken aan het onderzoek maar dat niet digitaal kunnen, helpen wij telefonisch volledig anoniem via onze speciale helpdesk. U krijgt inzicht of burgers de vragenlijst zelf hebben ingevuld of met hulp van onze helpdesk en bijvoorbeeld door de zorgverlener zelf of een naast familielid.

Maatwerk mogelijk, ook voor andere onderzoeksdoeleinden

Het onderzoek wordt primair digitaal uitgevoerd met een gemeentebrede, standaardvragenlijst. Zo wordt snel resultaat geleverd en kunnen gemeenten onderling vergelijkbaar maken. Er zijn echter ook diverse mogelijkheden qua maatwerk. U kunt de vragenlijst schriftelijk verzenden, een variant maken op een uitnodigingsbrief en zelfs geheel eigen vragenlijsten voor bijvoorbeeld speciale doelgroepen of voor andere onderzoeksdoeleinden buiten het sociaal domein om uitzetten. Stipter verzorgt in alle gevallen de verwerking van de retour gezonden antwoorden in de database.

Inzichtelijk voor burgers & aanbieders

U, uw aanbieders én uw burgers hebben altijd zicht op actuele kwaliteitsscores. Zo legt u het fundament voor uw beleid en visie. En verstevigt u uw positie als gesprekspartner van zorgverleners en andere belanghebbenden bij Wmo, Jeugdhulp en andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. De resultaten van dit onderzoek kunt u downloaden via het MO-platform. Dee gegevens worden echter ook via een speciale link beschikbaar gesteld om openbaar op uw website te publiceren naar aanbieders en burgers. Door publicatie van de gebundelde onderzoeksresultaten op uw website helpt u uw inwoners bij het maken van een (voorkeurs)keuze uit alle aanbieders. Zo kunnen zij het kaf beter van het koren scheiden.

Koppelingen met BRP, GGK & Corv

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De groene vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw burgers dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de burger volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van het MO-platform®. U hebt als gemeente inzicht wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een inwoner voorzieningen gebruikt, waarbij u eveneens zicht houdt op kwaliteit, budget en succes van uw aanpak voor Jeugdhulp of Wmo.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieder en meer burgers die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat deze burgers vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw burgers wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en aangeboden, zodat u deze kunt exporteren.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aan leveren bij het CBS om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams of zorgaanbieders krijgt u van een vaste relatiebeheerder bij Stipter voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform eenvoudiger.

24 uur per dag hulp

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem biedt Stipter met een speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het MO-platform zowel in uw front- als backoffice. De relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Regie op Wmo

Het goed beheren van contractafspraken met uw zorgaanbieders is na de decentralisaties complexer geworden. Het MO-platform van Stipter brengt de eenvoud in contractmanagement binnen uw gemeente terug. Registreer uw contractafspraken voortaan ‘in the cloud’ en bewaak de uitvoering met volledig geautomatiseerde (rapportage) processen. Daarbij ondersteunt het MO-platform alle voorkomende aanbestedings- en inkoopmodellen in het sociaal domein.

Jarenlange ervaring

Al sinds 2005 vormt eenvoudig digitaal contractmanagement de kern van Stipter. Ieder jaar contracteert Stipter duizenden zorgverleners vanuit diverse beroepsgroepen voor verschillende zorgverzekeraars met dezelfde slimme automatisering. Volledig digitaal met minimale inzet van hun eigen medewerkers.

Digitaal contractdossier

Ook gemeenten kunnen contractafspraken met zorgaanbieders vastleggen en bewaken via het MO-platform. Op die manier werkt u vanaf de aanbesteding direct vanuit één bron waarin u concrete afspraken omtrent contractprijs en -periode eenduidig vastlegt. Alle afspraken zijn zowel voor u als uw zorgaanbieders online inzichtelijk. Nieuwe afspraken voert u direct per aanbieder in, zodat u altijd beschikt over een actueel en volledig beeld.

Uitvoering vanuit een stevig fundament

Het rapporteren en bewaken van contractafspraken tussen u en uw zorgaanbieders vormt een stevig fundament voor beleid en uitvoering. Het MO-platform ondersteunt u echter niet alleen in uw contractmanagement, maar ook bij uw dagelijkse uitvoering van taken.

Van melding en gesprek, tot specificeren van een beschikking, toekennen van een individuele voorziening, declaratieverwerking en uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek óf het verstrekken van gegevens aan het CAK, de SVB en het CBS. Met het MO-platform houdt u de regie van contracteren tot uw jaarlijks goedkeurende accountantsverklaring.

U krijgt toegang tot een schat aan managementinformatie onder andere omtrent het presteren van een zorgaanbieder en ervaring van de burger. Gecombineerd met de beschikbare contractinformatie hebt u alle informatie in handen om maximaal sturing te geven aan (toekomstige) afspraken tussen u en uw gecontracteerde zorgaanbieder(s).

Aan de hand van een volledig, digitaal dossier waarin alle essentiële informatie rondom een zorgaanbieder overzichtelijk in beeld is gebracht, kunt u samen met uw collega’s en de wijkteams optimaal sturen op adequate ondersteuning voor de burgers binnen uw gemeente of regio.

Volledig overzicht voor maximale sturing op kwaliteit

Een centraal aanbiederdossier draagt bij aan eenduidige verslaglegging en registratie van belangrijke documentatie. Ook kunt u hier prestatiefactoren zoals de wachttijd tot levering van zorg, cliënttevredenheid over en declaratiegedrag van de zorgaanbieder inzien om de totale kwaliteit van geleverde zorg te beoordelen.

Inzicht in financiële informatie zoals budgetplafonds, voorschotten, creditbedragen en de productieverantwoording maakt dit beeld compleet. Het MO-platform biedt u een overzichtelijke basis om maximaal sturing te geven aan de (toekomstige) afspraken tussen u en uw zorgaanbieder(s). En passende zorg te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De Groene Vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen internetverbinding, een tablet of laptop nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams en zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag ondersteuning

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem biedt Stipter met de speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het MO-platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen van 08.30 uur – 17.00 uur telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels zijn 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken via telefoonnummer 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl. Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Ondersteuning waar nodig, zelfredzaam waar het kan. Wat moet het uiteindelijke resultaat van maatschappelijke ondersteuning zijn? En welke rol speelt de burger of omgeving hierin?

Van A-tot-Z geregeld

Het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO-platform) van Stipter helpt u bij het uitvoeren van alle taken in de frontoffice voor Wmo. Van melding tot gesprek en van beschikking tot toewijzen van collectieve of individuele ondersteuning aan de door u gecontracteerde zorgaanbieders.

Volledig dossier

Vanuit een compleet klantbeeld en uw actuele werkvoorraad werkt u samen met collega’s, de wijkteams en zorgaanbieders aan adequate ondersteuning. Het MO-platform borgt de eenduidige verslaglegging en distributie van alle belangrijke documenten aan de betrokken partijen. Cliënten kunnen via uw digitaal loket en door diverse brieven op de hoogte worden gebracht van belangrijke beslissingen.

Basisregistratie Persoonsgegevens

Zo heeft iedereen die dat mag 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt. Een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens mag daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Voor iedere burger de juiste zorgverlener(s) selecteren en toewijzen is mogelijk met het MO-platform. Stipter biedt u uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen en beheren van alle arrangementen, interventies en contractmogelijkheden. Al uw zorgaanbieders zijn opgenomen in het MO-platform en hebben net als u zicht op (nieuwe) contractuele afspraken.

Flexibel contracteren

Het MO-platform biedt uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen en beheren van verschillende arrangementen en interventies. Het is eenvoudig om uw producten-, tarieven- en aanbiederscatalogus zelf online op te voeren en te beheren. Nieuwe producten toevoegen, bestaande producten uitfaseren, nieuwe aanbieders koppelen, bestaande aanbieders juist ontkoppelen of elk jaar uw tarieven aanpassen? Het is mogelijk met het MO-platform.

Stipter gelooft in flexibel contracteren en (in dialoog) aanbesteden om de toenemende complexiteit het hoofd te blijven bieden. Werken met het MO-platform betekent eenvoud brengen in de complexe processen van het sociaal domein zonder concessies te doen aan uw beleid. Stipter heeft hier, samen met een aantal partners zoals PIANOo, een rapport over geschreven dat u gratis kunt downloaden: Het ‘nieuwe’ inkopen

Dynamisch selectiemodel

Stipter is grondlegger van het dynamisch selectiemodel. Een methodiek om vraag en aanbod in individuele maatschappelijke ondersteuning digitaal en geautomatiseerd bij elkaar te brengen voor Wmo en Jeugdhulp. Iedere gemeente maakt zelf de beleidskeuzen met betrekking tot de geldende toewijzingscriteria. U bepaalt per individu, per burgergroep en/of per voorziening welke voorwaarden uw gemeente hanteert wat betreft selecteren, toewijzen en contracteren. Wijs hulpmiddelen en woningaanpassingen bijvoorbeeld toe op prijs, terwijl hulp bij huishouden of begeleiding direct wordt toegewezen op basis van klantvoorkeur of altijd aan een door u bepaalde aanbieder.

Gecombineerd voorzieningen toekennen

Voor de volledigheid kunt u -na beoordeling van de cliëntsituatie- meerdere (individuele) voorzieningen tegelijk, gecombineerd aanvragen. De levering van deze voorzieningen wijst u met het MO-platform in één keer toe aan de best passende zorgverlener per zorgsoort. Op deze manier wordt beheersbare, vraaggerichte ondersteuning en begeleiding op maat mogelijk gemaakt.

Digitaal contractmanagement

Het goed registeren en bewaken van contracten is zeer tijdrovend, waardoor u mogelijk in de veronderstelling bent dat het sluiten van individuele contracten met de burger nog meer werkzaamheden omvat. Eenvoudig digitaal contractmanagement vormt al vanaf 2005 de kern van het MO-platform. Voor zorgverzekeraars contracteert Stipter ieder jaar met dezelfde slimme automatisering duizenden zorgverleners over diverse beroepsgroepen heen. Volledig digitaal met minimale inzet van hun medewerkers.

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De Groene Vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen internetverbinding, een tablet of laptop nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van het MO-platform. U krijgt als gemeente inzicht wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een burger voorzieningen gebruikt. Ook hebt u zicht op kwaliteit, budget en succes van uw aanpak voor Wmo of Jeugdhulp.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieders en meer burgers die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Laten we daarbij niet vergeten dat deze burgers vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw burgers wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot en met backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en aangeboden om te exporteren.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren bij het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aanleveren om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams en zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag ondersteuning

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem biedt Stipter met de speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het MO-platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen van 08.30 uur – 17.00 uur telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels zijn 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken via telefoonnummer 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl. Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Binnen het sociaal domein wisselt u gegevens uit met een groot aantal verschillende partijen. Voor de VNG een reden om het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) te ontwikkelen. Een digitaal knooppunt om gestandaardiseerde berichten (iWmo & iJW) op geautomatiseerde wijze in de keten rond lokale zorg uit te wisselen over toewijzing en declaratie. Een vereiste is wel dat een zorgaanbieder is aangesloten op VECOZO. Stipter heeft de Groene Vink behaald en is al klaar voor GGK 2.1 dat in juli 2017 de XML-standaard leidend zal maken.

Volledig geautomatiseerd

Stipter ondersteunt alle berichtentypen iWmo en iJW voor toewijzing en declaratie. Bijzondere declaratievormen als budgetplafonds, generieke beschikkingen, DBC’s en andere jeugddeclaratiestandaarden vormen voor het MO-platform géén probleem. Volledig geautomatiseerd zonder handmatige handelingen wisselt u informatie uit met uw aangesloten zorgaanbieders. Het aantal aangesloten aanbieders is onbeperkt, net als de hoeveelheid berichten die wij dagelijks kunnen verwerken. Inmiddels zijn al 750 gemeente-aanbiedercombinaties via Stipter aangesloten op het GGK. En dat aantal groeit gestaag.

Op uitnodiging

Vanuit de gemeente wordt doorgegeven welke aanbieders in aanmerking komen voor aansluiting. De betreffende aanbieders worden uitgenodigd om het ‘Reglement aansluitprotocol GGK voor zorgaanbieders’ in te vullen en te ondertekenen. Doorgaans duurt het, na sluitingsdatum van retour zenden, 5 werkdagen om een zorgaanbieder aan te sluiten op het berichtenverkeer VECOZO/GGK.

Geen GGK?

Zorgaanbieders die geen mogelijkheid hebben om aan te sluiten op het GGK, kunnen het MO-platform gebruiken om nieuwe toewijzingen te bekijken en declaraties in te dienen of te corrigeren. Na iedere toewijzing ontvangen zij per e-mail bericht en kunnen inloggen om details te bekijken.

Iedere periode worden factuurregels voor de aanbieder door Stipter in het MO-platform klaargezet om te downloaden. De aanbieder moet de werkelijk geleverde eenheden in dit bestand invullen en deze in het MO-platform laden. Als alle -door de aanbieder opgevoerde- gegevens correct zijn, wordt de declaratie automatisch goedgekeurd en tot betaling overgegaan. Via het MO-platform kunnen de aanbieders uiteraard ook factuurregels crediteren.

Maak financiële afspraken met uw zorgaanbieders zoals u dat wilt. Bevoorschotten, budgetplafonds, flexibel per periode declareren of speciale aanbiederstarieven verwerken? Het MO-platform ondersteunt alle voorkomende declaratiestandaarden. Per product en/of per aanbieder kunt u instellen welke financiële afspraken er gelden.

Verrekenen en betalen

Het MO-platform zorgt geheel geautomatiseerd voor de afhandeling in de dagelijkse praktijk. Voorschotten worden direct verrekend en ingediende declaraties op juistheid gecontroleerd. Met als resultaat een wekelijks SEPA-bestand om te exporteren uit het MO-platform naar uw boekhoudkundige software om zorgaanbieders uit te betalen. Aanbieders kunnen declareren via het MO-platform, via het landelijke Gemeentelijk Gegevensknooppunt of losse facturen indienen. Deze losse facturen kunt u opvoeren in het MO-platform, controleren en integreren in het SEPA-bestand om uitbetaling via de juiste medewerker te verzorgen.

Jaarlijkse accountantsverklaring

Met de managementinformatie die u zelf eenvoudig kunt exporteren uit het MO-platform houdt u uw budget nauwgezet in de gaten. De informatie uit deze rapporten dienen als basis om elk jaar met uw accountant een sluitende accountantsverklaring op te stellen.

Administratie uitbesteden?

Wilt u geen omkijken naar de financiële afhandeling? U kunt het betalen van uw zorgaanbieders ook uitbesteden aan de financiële specialisten bij Stipter. U houdt altijd een vinger aan de pols dankzij de financiële rapportages die u dagelijks actueel kunt inzien en exporteren uit het MO-platform.

Het MO-platform ondersteunt gemeenten met een speciale exportmogelijkheid voor aanlevering van gegevens aan het CAK en de SVB. In uw productencatalogus geeft u zelf aan over welke voorzieningen u heffing eigen bijdrage wenst en/of de voorziening ook verstrekt moet worden als persoonsgebonden budget. U kunt de gegevens zelf aanleveren of ervoor kiezen deze taak aan Stipter uit te besteden.

Persoonsgebonden budget SVB

Wekelijks zet het MO-platform -per wet- een export volgens de XML-standaard voor u klaar met nieuwe of gewijzigde persoonsgebonden budgetten. U kunt vervolgens zelf de budgetten controleren, eventueel aanpassen en aanleveren bij de SVB. Werkt u in regioverband? Dan krijgt u per deelnemende gemeente een apart bestand aangeboden.

Eigen bijdrage CAK

Per periode zet het MO-platform ook een export voor u klaar om nieuwe of gewijzigde gegevens voor de heffing eigen bijdrage aan te leveren bij het CAK. Voor deze export geldt eveneens dat u de gegevens kunt controleren en indien nodig aan kunt passen.

Per burger hebt u inzage in de gegevens voor het CAK en de SVB als onderdeel van het dossier.

Met het MO-platform werkt u al vanaf de aanbesteding vanuit één bron voor de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning. Bij het besluit over een zorgindicatie kunt u daarbij eveneens het proces rondom bezwaar en beroep digitaal registreren & monitoren.

Start bezwaarprocedure

De bezwaarprocedure start wanneer een burger het niet eens is met het genomen besluit over een zorgindicatie en vervolgens een bezwaar indient om deze beslissing aan te vechten. Zodra u een dergelijk bezwaarschrift ontvangt, kunt u dit in het MO-platform vermelden. U werkt op die manier met een compleet dossier rondom de zorgindicatie van de burger eenvoudig voor u beschikbaar is.

Bezwaarprocedure registreren & monitoren

Wanneer u het bezwaar van een burger in het MO-platform registreert, wordt de uiterlijke datum voor afhandeling van dit bezwaarschrift automatisch berekend. Daarbij hebt u de mogelijkheid deze deadline te verdagen of op te schorten conform de landelijk vastgestelde richtlijnen. Eveneens kunt u belangrijke data, zoals de hoorzitting, registreren om efficiënt te kunnen monitoren.

Informatie rondom het bezwaarproces kan continu worden geactualiseerd waarbij u de status gedurende het proces volgens de vier landelijk vastgestelde types mag wijzigen:

  • Bezwaar;
  • Beroep;
  • Hoger Beroep;
  • Voorlopige Voorziening (VOVO).

Tot slot kunt u relevante notities, documenten en het advies van de bezwaarcommissie vastleggen en de uiteindelijke uitkomst in andere processen via het MO-platform te verwerken.

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De Groene Vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een internetverbinding, tablet of laptop nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de burger volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van het MO-platform. U krijgt als gemeente inzicht in wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een burger voorzieningen gebruikt. Ook hebt u zicht op kwaliteit, budget en succes van uw aanpak voor Wmo of Jeugdhulp.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieder en meer burgers die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Laten we daarbij niet vergeten dat deze burgers vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw burgers wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en aangeboden om te exporteren.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren bij het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aanleveren om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams en zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag ondersteuning

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem biedt Stipter met de speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het MO-platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen van 08.30 uur – 17.00 uur telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels zijn 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken via telefoonnummer 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl. Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

De financiële afdeling bij Stipter kan uw gemeente via een zogenaamde derden-rekening ondersteunen bij het uitbetalen van mogelijke voorschotten en declaraties. Voorschotten worden door Stipter voor u verrekend, evenals door aanbieders gecrediteerde factuurregels. Stipter houdt u op de hoogte van uw boekhouding voor het sociaal domein met periodieke financiële rapportages.

Sluitende accountantsverklaring

Jaarlijks verzorgt Stipter -in samenwerking met u en de accountant van Stipter- een sluitende accountantsverklaring voor het deel van de uitbestede administratie. Dit betreft onder andere het verrichten van de materiële controles om te achterhalen of betaalde hulp en ondersteuning ook daadwerkelijk is geleverd.

Namens uw gemeente en uw zorgaanbieders levert Stipter na afloop van iedere periode gegevens over eigen bijdrage aan bij het CAK.

Voor zorg-in-natura gefinancierde voorzieningen verstrekt Stipter per cliënt, per periode gegevens voor eigen bijdrage aan het CAK, nadat de declaraties van een zorgaanbieder via het MO-platform zijn verwerkt. Voor hulpmiddelen en bijvoorbeeld persoonsgebonden budget levert Stipter ook per periode gegevens aan bij het CAK. De eigen bijdrage aanlevering voor deze voorzieningen en financieringsmogelijkheid vindt niet plaats op basis van declaratiegedrag van zorgaanbieders, maar aan de hand van de gestelde indicatie.

Uitval verwerkt

Eventuele uitval in aanleveringen die bijvoorbeeld ontstaat door onjuiste tarieven, onjuiste CAK-coderingen betreffende voorzieningen, verkeerde ABG-codes in het MO-platform of door dubbele aanleveringen (bijvoorbeeld alsnog door aanbieders zelf) analyseren en verwerkt Stipter voor u.

Wijzigingen automatisch verzorgd

Eventuele wijzigingen op lopende indicaties met gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage worden door Stipter ook elke periode aangeleverd bij het CAK. Denk bijvoorbeeld aan geannuleerde of juist verhoogde lopende contracten.

Hoogte factuur

Na aanlevering verzorgt het CAK binnen enkele weken de factuur naar cliënten onder behoud van wettelijk vastgestelde verrekeningsmethodieken. De hoogte van de uiteindelijke factuur wordt bepaald op basis van diverse criteria. Het CAK verrekent eventueel te weinig of te veel betaalde eigen bijdrage direct met de cliënt.

De gemeente is zelf verantwoordelijk om de juiste tarieven en codes bij het CAK op te voeren. Stipter hanteert de door u bij het CAK aangeleverde codes in de aanleveringen van Stipter naar het CAK. Het is ook aan de gemeente om aanbieders op te roepen om zelf geen aanleveringen te verrichten als uw gemeente samenwerkt met Stipter.

Accountantsverklaring

In uw jaarlijkse goedkeurende accountantsverklaring rapporteert Stipter ook over uw administratie betreffende de eigen bijdrage.

Met de transities in het sociaal domein is besloten om de administratie rond persoonsgebonden budgetten centraal te organiseren bij de Sociale Verzekeringsbank. Stipter helpt bij het aanleveren en controleren van de verwerking door de SVB alsmede het analyseren van de benutting door uw burgers.

Wat doet Stipter dan precies?

Na toekenning van het budget in het MO-platform verzorgt Stipter wekelijks -eventueel na uw controle- geautomatiseerd de aanlevering van nieuwe of gewijzigde budgetten bij de SVB. Stipter monitort de verwerking door het SVB en analyseert elk kwartaal de uitnutting van budgetten.

Ook wordt voor u een verschillenanalyse gemaakt tussen de bekende gegevens in het MO-platform en de gegevens beschikbaar in de omgeving van de SVB. Zorgovereenkomsten kunt u eventueel ook door Stipter laten accorderen.

Onderdeel goedkeurende verklaring

De budgetaanlevering en uitnutting door burgers wordt door Stipter meegenomen in de jaarlijkse balans voor uw goedkeurende accountantsverklaring. Zo houdt u zicht op de centrale verwerking van de persoonsgebonden budgetten.

In opdracht van de gemeente verstuurt Stipter -onder het label Meningklant.nl- dagelijks uitnodigingen naar cliënten die hulp of ondersteuning ontvangen voor Wmo of Jeugdhulp om mee te werken aan een digitaal ervaring- en tevredenheidsonderzoek. Iedere cliënt wordt eens per jaar, per voorziening gevraagd naar zijn mening.

Digitaal anoniem onderzoek, direct resultaat

De uitnodiging wordt op een vast moment naar de cliënt verstuurd, bijvoorbeeld drie maanden na de start van ondersteuning. Dagelijks worden de vragenlijsten door cliënten anoniem op een speciaal beveiligde online omgeving ingevuld en de resultaten worden direct verwerkt.

Cliëntervaring- en tevredenheidsonderzoek gecombineerd

Het totaal van alle resultaten van de voorgaande 12 maanden levert een rapportcijfer op per zorgaanbieder, maar ook rapportage van de ervaring van de burger volgens de verplichte modelvragenlijst zoals begin 2016 samengesteld door de VNG. Qua ervaring van de burger rond Wmo en Jeugdhulp zorgt Stipter ervoor dat u ieder jaar de benodigde gegevens aan kunt leveren bij de VNG conform de vastgestelde standaard. De combinatie van wettelijk verplichte onderzoeken zorgt dat de cliënten niet meermaals dezelfde vragen hoeven te beantwoorden. In de rapportage worden de resultaten voor de verschillende onderzoeksdoeleinden strikt gescheiden.

Hulp voor cliënten

Cliënten die wel mee willen werken aan het onderzoek maar dat niet digitaal kunnen, helpt Stipter telefonisch volledig anoniem via de speciale helpdesk. U krijgt inzicht of cliënten de vragenlijst zelf hebben ingevuld of met hulp van onze helpdesk, de zorgverlener zelf of een naast familielid.

Maatwerk mogelijk, ook voor andere onderzoeksdoeleinden

Het onderzoek wordt primair digitaal uitgevoerd met een gemeentebrede, standaardvragenlijst. Zo wordt snel resultaat geleverd en kunnen gemeenten onderling vergelijkbaar maken. Er zijn echter ook diverse mogelijkheden qua maatwerk. U kunt de vragenlijst schriftelijk verzenden, een variant maken op een uitnodigingsbrief en zelfs geheel eigen vragenlijsten voor bijvoorbeeld speciale doelgroepen of voor andere onderzoeksdoeleinden buiten het sociaal domein om uitzetten. Stipter verzorgt in alle gevallen de verwerking van de retour gezonden antwoorden in de database.

Inzichtelijk voor cliënten & aanbieders

U, uw aanbieders én uw cliënten hebben altijd zicht op actuele kwaliteitsscores. Zo legt u het fundament voor uw beleid en visie. En verstevigt u uw positie als gesprekspartner van zorgverleners en andere belanghebbenden bij Wmo, Jeugdhulp en andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. De resultaten van dit onderzoek kunt u downloaden via het MO-platform. Deze gegevens worden echter ook via een speciale link beschikbaar gesteld om openbaar op uw website te publiceren voor aanbieders en cliënten. Door publicatie van de gebundelde onderzoeksresultaten op uw website helpt u uw burgers bij het maken van een (voorkeurs)keuze uit alle aanbieders. Zo kunnen zij het kaf beter van het koren scheiden.

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De Groene Vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen internetverbinding, een tablet of laptop nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw burgers dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de burger volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van het MO-platform. U hebt als gemeente inzicht wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een inwoner voorzieningen gebruikt, waarbij u eveneens zicht houdt op kwaliteit, budget en succes van uw aanpak voor Jeugdhulp of Wmo.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieder en meer burgers die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Daarbij moet in gedachten worden gehouden dat deze burgers vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw burgers wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en aangeboden, zodat u deze kunt exporteren.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren bij het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aanleveren om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams en zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag ondersteuning

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem biedt Stipter met de speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het MO-platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen van 08.30 uur – 17.00 uur telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels zijn 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken via telefoonnummer 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl. Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.