Regie op Jeugdhulp 2017-09-25T08:33:31+00:00

Regie op Jeugdhulp

Het goed beheren van contractafspraken met uw zorgaanbieders is na de decentralisaties complexer geworden. Het MO-platform van Stipter brengt de eenvoud in contractmanagement binnen uw gemeente terug. Registreer uw contractafspraken voortaan ‘In the Cloud’ en bewaak de uitvoering met volledig geautomatiseerde (rapportage) processen. Daarbij ondersteunt het MO-platform alle voorkomende aanbestedings- en inkoopmodellen in het sociaal domein.

Jarenlange ervaring

Al sinds 2005 vormt eenvoudig digitaal contractmanagement de kern van Stipter. Ieder jaar contracteert Stipter duizenden zorgverleners vanuit diverse beroepsgroepen voor verschillende zorgverzekeraars met dezelfde slimme automatisering. Volledig digitaal met minimale inzet van hun eigen medewerkers.

Digitaal contractdossier

Ook gemeenten kunnen contractafspraken met zorgaanbieders vastleggen en bewaken via het MO-platform. Op die manier werkt u vanaf de aanbesteding direct vanuit één bron waarin u concrete afspraken omtrent contractprijs en -periode eenduidig vastlegt. Alle afspraken zijn zowel voor u als uw zorgaanbieders online inzichtelijk. Nieuwe afspraken voert u direct per aanbieder in, zodat u altijd beschikt over een actueel en volledig beeld.

Uitvoering vanuit een stevig fundament

Het rapporteren en bewaken van contractafspraken tussen u en uw zorgaanbieders vormt een stevig fundament voor beleid en uitvoering. Het MO-platform ondersteunt u echter niet alleen in uw contractmanagement, maar ook bij uw dagelijkse uitvoering van taken.

Van melding en gesprek, tot specificeren van een beschikking, toekennen van een individuele voorziening, declaratieverwerking en uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek óf het verstrekken van gegevens aan het CAK, de SVB en het CBS. Met het MO-platform houdt u de regie van contracteren tot uw jaarlijks goedkeurende accountantsverklaring.

U krijgt toegang tot een schat aan managementinformatie onder andere omtrent het presteren van een zorgaanbieder en ervaring van de burger. Gecombineerd met de beschikbare contractinformatie hebt u alle informatie in handen om maximaal sturing te geven aan (toekomstige) afspraken tussen u en uw gecontracteerde zorgaanbieder(s).

Aan de hand van een volledig, digitaal dossier waarin alle essentiële informatie rondom een zorgaanbieder overzichtelijk in beeld is gebracht, kunt u samen met uw collega’s en de wijkteams optimaal sturen op adequate ondersteuning voor de burgers binnen uw gemeente of regio.

Volledig overzicht voor maximale sturing op kwaliteit

Een centraal aanbiederdossier draagt bij aan eenduidige verslaglegging en registratie van belangrijke documentatie. Ook kunt u hier prestatiefactoren zoals de wachttijd tot levering van zorg, cliënttevredenheid over en declaratiegedrag van de zorgaanbieder inzien om de totale kwaliteit van geleverde zorg te beoordelen.

Inzicht in financiële informatie zoals budgetplafonds, voorschotten, creditbedragen en de productieverantwoording maakt dit beeld compleet. Het MO-platform biedt u een overzichtelijke basis om maximaal sturing te geven aan de (toekomstige) afspraken tussen u en uw zorgaanbieder(s). En passende zorg te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

Koppelingen met BRP, GGK & Corv

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De Groene Vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams en zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag ondersteuning

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem bieden wij met onze speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 1,4 miljoen burgers en 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Ondersteuning waar nodig, zelfredzaamheid waar het kan. Wat moet het uiteindelijke resultaat van Jeugdhulp zijn? En welke rol speelt de cliënt en zijn of haar omgeving hierin?

Van A-tot-Z geregeld

Het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter helpt u bij het uitvoeren van al uw taken in uw frontoffice voor Jeugdhulp. Van melding tot gesprek en van beschikking tot toewijzen van collectieve of individuele ondersteuning aan door u gecontracteerde zorgaanbieders.

Volledig dossier

Vanuit een compleet klantbeeld en uw actuele werkvoorraad werkt u samen met collega’s, de jeugdteams en zorgaanbieders aan adequate ondersteuning. Het MO-platform borgt de eenduidige verslaglegging en distributie van alle belangrijke documenten aan de betrokken partijen. Cliënten kunnen via uw digitaal loket en door diverse brieven op de hoogte worden gebracht van belangrijke beslissingen.

Flexibel contracteren

Het MO-platform biedt uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen en beheren van verschillende arrangementen en interventies. Het is eenvoudig om uw producten-, tarieven- en aanbiederscatalogus zelf online op te voeren en te beheren. Nieuwe producten toevoegen, bestaande producten uitfaseren, nieuwe aanbieders koppelen, bestaande aanbieders juist ontkoppelen of elk jaar uw tarieven aanpassen? In het MO-platform is het geen probleem. Stipter gelooft in flexibel contracteren en (in dialoog) aanbesteden om de toenemende complexiteit het hoofd te blijven bieden. Werken met het MO-platform betekent eenvoud brengen in een complex sociaal domein zonder concessies te doen aan uw beleid. We hebben er samen met een aantal partners zoals PIANOo een rapport over geschreven dat u gratis kunt downloaden: Het ‘nieuwe’ inkopen

Dynamisch selectiemodel

Stipter is grondlegger van het dynamisch selectiemodel. Een methodiek om vraag en aanbod in individuele maatschappelijke ondersteuning digitaal en geautomatiseerd bij elkaar te brengen voor Jeugdhulp en Wmo. Iedere gemeente maakt zelf de beleidskeuzen met betrekking tot de geldende toewijzingscriteria. U bepaalt per individu, per cliëntgroep en/of per voorziening welke voorwaarden uw gemeente hanteert qua selecteren, toewijzen en contracteren. Wijs hulpmiddelen en woningaanpassingen bijvoorbeeld toe op prijs, terwijl hulp bij huishouden of begeleiding direct wordt toegewezen op basis van klantvoorkeur of altijd aan een door u bepaalde aanbieder.

Gecombineerd voorzieningen toekennen

Voor de volledigheid -na beoordeling van de cliëntsituatie- kunt u meerdere (individuele) voorzieningen tegelijk gecombineerd aanvragen. De levering van deze voorzieningen wijst u met het MO-platform in één keer toe aan de best passende zorgverlener per zorgsoort. Op deze manier hebben wij beheersbare, vraaggerichte ondersteuning en begeleiding op maat mogelijk gemaakt.

Digitaal contractmanagement

Het goed registeren en bewaken van contracten is normaal zeer tijdrovend. We kunnen ons voorstellen dat u daarom twijfelt of het sluiten van individuele cliëntcontracten niet teveel extra werk met zich meebrengt. Eenvoudig digitaal contractmanagement vormt al vanaf 2005 de kern van het MO-platform. Voor zorgverzekeraars contracteren we ieder jaar met dezelfde slimme automatisering duizenden zorgverleners over diverse beroepsgroepen heen. Volledig digitaal met minimale inzet van hun medewerkers.

Koppelingen met BRP, GGK & Corv

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De groene vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

We hebben ons verbonden aan de convenanten van KING en zijn daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van het MO-platform®. U krijgt als gemeente inzicht wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een burger voorzieningen gebruikt. Ook hebt u zicht op kwaliteit, budget en succes van uw aanpak voor Wmo of Jeugdhulp.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieders en meer burgers die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Laten we daarbij niet vergeten dat deze cliënten vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw inwoners wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot en met backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en aangeboden om te exporteren.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aan leveren bij het CBS om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams en zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag ondersteuning

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem bieden wij met onze speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 1,4 miljoen burgers en 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Binnen het sociaal domein wisselt u gegevens uit met een groot aantal verschillende partijen. Voor de VNG een reden om het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) te ontwikkelen. Een digitaal knooppunt om gestandaardiseerde berichten (iWmo & iJW) op geautomatiseerde wijze in de keten rond lokale zorg uit te wisselen over toewijzing en declaratie. Een vereiste is wel dat een zorgaanbieder is aangesloten op VECOZO. Stipter heeft de Groene Vink behaald en is al klaar voor GGK 2.1 dat in april 2017 de XML-standaard leidend zal maken.

Volledig geautomatiseerd

We ondersteunen alle berichtentypen iWmo en iJW voor toewijzing en declaratie. Bijzondere declaratievormen als budgetplafonds, generieke beschikkingen, DBC’s en andere jeugddeclaratiestandaarden vormen voor het MO-platform géén probleem. Volledig geautomatiseerd zonder handmatige handelingen wisselt u informatie uit met uw aangesloten zorgaanbieders. Het aantal aangesloten aanbieders is onbeperkt, net als de hoeveelheid berichten die wij dagelijks kunnen verwerken. Inmiddels zijn al 750 gemeente-aanbiedercombinaties via Stipter aangesloten op het GGK. En dat aantal groeit gestaag.

Op uitnodiging

Vanuit de gemeente wordt aan ons doorgegeven welke aanbieders in aanmerking komen voor aansluiting. De betreffende aanbieders nodigen wij uit om het ‘Reglement aansluitprotocol GGK voor zorgaanbieders’ in te vullen en te ondertekenen. Doorgaans duurt het, na sluitingsdatum van retour zenden, 5 werkdagen om een zorgaanbieder aan te sluiten op het berichtenverkeer VECOZO/GGK.

Geen GGK?

Zorgaanbieders die geen mogelijkheid hebben om aan te sluiten op het GGK, kunnen het MO-platform gebruiken om nieuwe toewijzingen in te zien en declaraties in te dienen of te corrigeren. Na elke toewijzing ontvangen zij per e-mail bericht en kunnen zijn inloggen op het platform om details te bekijken.

Iedere periode zetten wij op ons platform factuurregels voor de aanbieder klaar om te downloaden. De aanbieder moet de werkelijk geleverde eenheden in dit bestand invullen en deze in het MO-platform laden. Als alle door de aanbieder opgevoerde gegevens correct zijn, wordt de declaratie automatisch goedgekeurd en tot betaling overgegaan. Via het platform kunnen de aanbieders uiteraard ook factuurregels crediteren.

Maak financiële afspraken met uw zorgaanbieders zoals u dat wilt. Bevoorschotten, budgetplafonds, flexibel per periode declareren, speciale aanbiederstarieven of DBC’s verwerken? Het MO-platform ondersteunt alle voorkomende declaratiestandaarden. Per product en/of per aanbieder kunt u instellen welke financiële afspraken er gelden.

Verrekenen en betalen

Het MO-platform zorgt geheel geautomatiseerd voor de afhandeling in de dagelijkse praktijk. Voorschotten worden direct verrekend en ingediende declaraties op juistheid gecontroleerd. Met als resultaat een wekelijks SEPA-bestand om te exporteren uit het MO-platform naar uw boekhoudkundige software om uw zorgaanbieders uit te betalen. Aanbieders kunnen declareren via ons MO-platform, via het landelijke Gemeentelijk Gegevensknooppunt of losse facturen indienen. Deze losse facturen kunt u opvoeren in het MO-platform, controleren en integreren in het SEPA-bestand om uitbetaling via de juiste medewerker te verzorgen.

Jaarlijkse accountantsverklaring

Met de managementinformatie die u zelf eenvoudig kunt exporteren uit het MO-platform houdt u uw budget nauwgezet in de gaten. De informatie uit deze rapporten dienen als basis om elk jaar met uw huisaccountant een sluitende accountantsverklaring op te stellen.

Administratie uitbesteden?

Wilt u geen omkijken naar de financiële afhandeling? U kunt het betalen van uw zorgaanbieders ook uitbesteden aan de financiële specialisten binnen Stipter. U houdt altijd vinger aan de pols dankzij de financiële rapportages die u dagelijks actueel kunt inzien en exporteren uit het MO-platform.

Het MO-platform ondersteunt gemeenten in Jeugdhulp met een speciale exportmogelijkheid voor aanlevering van persoonsgebonden budget aan de SVB. U kunt de gegevens zelf aanleveren of ervoor kiezen deze taak aan Stipter uit te besteden.

Persoonsgebonden budget

Wekelijks zet het MO-platform per wet voor u een export volgens de XML-standaard klaar met nieuwe of gewijzigde persoonsgebonden budgetten. U kunt vervolgens zelf de budgetten controleren, eventueel aanpassen en aanleveren bij de SVB. Werkt u in regioverband? Dan krijgt u per deelnemende gemeente een apart bestand aangeboden.

Eigen bijdrage

Per periode zet het MO-platform ook een export voor u klaar om nieuwe of gewijzigde gegevens voor de heffing eigen bijdrage aan te leveren bij het CAK. Ook voor deze export geldt dat u de gegevens kunt controleren en eventueel aan kunt passen.Per cliënt hebt u inzage in de gegevens voor het CAK en de SVB als onderdeel van het dossier.

Met het MO-platform werkt u al vanaf de aanbesteding met één bron voor de uitvoering van Jeugdhulp. Bij het besluit over een zorgindicatie kunt u daarbij eveneens het proces rondom bezwaar en beroep digitaal registreren & monitoren.

Start bezwaarprocedure

De bezwaarprocedure start wanneer een burger het niet eens is met het genomen besluit over een zorgindicatie en vervolgens een bezwaar indient om deze beslissing aan te vechten. Zodra u een dergelijk bezwaarschrift ontvangt, kunt u dit in het MO-platform vermelden. U werkt op die manier met een compleet dossier rondom de zorgindicatie van de burger eenvoudig voor u beschikbaar is.

Bezwaarprocedure registreren & monitoren

Wanneer u het bezwaar van een burger in het MO-platform registreert, wordt de uiterlijke datum voor afhandeling van dit bezwaarschrift automatisch berekend. Daarbij hebt u de mogelijkheid deze deadline te verdagen of op te schorten conform de landelijk vastgestelde richtlijnen. Eveneens kunt u belangrijke data, zoals de hoorzitting, registreren om efficiënt te kunnen monitoren.

Informatie rondom het bezwaarproces kan continu worden geactualiseerd waarbij u de status gedurende het proces volgens de vier landelijk vastgestelde types mag wijzigen:

  • Bezwaar;
  • Beroep;
  • Hoger Beroep;
  • Voorlopige Voorziening (VOVO).

Tot slot kunt u relevante notities, documenten en het advies van de bezwaarcommissie vastleggen en de uiteindelijke uitkomst in andere processen via het MO-platform te verwerken.

Koppelingen met BRP, GGK & Corv

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De groene vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

We hebben ons verbonden aan de convenanten van KING en zijn daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van ons MO-platform®. Inzicht wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een inwoner voorzieningen gebruikt? Zicht op kwaliteit, budget en succes van uw Jeugdhulp en Wmo aanpak? U krijgt het als gemeente allemaal.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieder en meer inwoners die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Laten we daarbij niet vergeten dat deze cliënten vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw inwoners wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en ter export aangeboden.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aan leveren bij het CBS om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams of zorgaanbieders krijgt u van een vaste relatiebeheerder bij Stipter voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform eenvoudiger.

24 uur per dag hulp

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem biedt Stipter met een speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het MO-platform zowel in uw front- als backoffice. De relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 1,4 miljoen burgers en 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Onze financiële afdeling kan uw gemeente via een zogenaamde derden-rekening ondersteunen in het uitbetalen van mogelijke voorschotten en declaraties. Voorschotten verrekenen wij voor u, evenals door aanbieders gecrediteerde factuurregels. Wij houden u op de hoogte van uw boekhouding voor het sociaal domein met periodieke financiële rapportages.

Sluitende accountantsverklaring

Jaarlijks verzorgt Stipter -in samenwerking met uw en onze huisaccountant- voor het deel van de uitbesteedde administratie een sluitende accountantsverklaring. We verrichten bijvoorbeeld de materiële controles om te achterhalen of betaalde hulp en ondersteuning ook daadwerkelijk is geleverd.

Met de transities in het sociaal domein is besloten om de administratie rond persoonsgebonden budgetten centraal te organiseren bij de Sociale Verzekeringsbank. Stipter helpt bij het aanleveren en controleren van de verwerking door de SVB alsmede het analyseren van de benutting door uw cliënten.

Wat doen we dan precies?

Na toekenning van het budget in het MO-platform verzorgt Stipter wekelijks -eventueel na uw controle- geautomatiseerd de aanlevering van nieuwe of gewijzigde budgetten bij de SVB. Wij monitoren de verwerking door het SVB en analyseren elk kwartaal de uitnutting van de budgetten.

Ook maken we voor u een verschillenanalyse tussen de bekende gegevens in het MO-platform en de gegevens beschikbaar in de omgeving van het SVB. Zorgovereenkomsten kunt u eventueel ook door ons te laten accorderen.

Onderdeel goedkeurende verklaring

De budgetaanlevering en uitnutting door cliënten nemen wij mee in de jaarlijkse balans voor uw goedkeurende accountantsverklaring. Zo zorgen wij ervoor dat u zicht houdt op de centrale verwerking van de persoonsgebonden budgetten.

In opdracht van gemeenten verstuurt Stipter dagelijks uitnodigingen naar cliënten voor Jeugdhulp en Wmo die hulp of ondersteuning ontvangen om mee te werken aan een digitaal ervaring- en tevredenheidsonderzoek. Iedere cliënt wordt eens per jaar per voorziening gevraagd naar zijn mening. Het onderzoek verzorgen wij namens de gemeente onder het label Meningklant.nl.

Digitaal anoniem onderzoek, direct resultaat

De uitnodigingen worden op een vast moment naar de cliënt verstuurd, bijvoorbeeld drie maanden na start van de hulp. Dagelijks worden de vragenlijsten door cliënten anoniem op een speciale beveiligde online omgeving ingevuld en de resultaten worden direct verwerkt.

Cliëntervaring- en tevredenheidsonderzoek gecombineerd

Het totaal van alle resultaten van de voorgaande 12 maanden levert een rapportcijfer op per zorgaanbieder, maar ook rapportage van de cliëntervaring volgens de verplichte modelvragenlijst zoals samengesteld door de VNG begin 2016. Qua cliëntervaring rond Wmo en Jeugdhulp zorgen wij ervoor dat u elk jaar de benodigde gegevens aan kunt leveren bij de VNG conform de vastgestelde standaard. De combinatie van wettelijk verplichte onderzoeken zorgt dat uw cliënten niet meermaals dezelfde vragen hoeven te beantwoorden. In de rapportage worden de resultaten voor de verschillende onderzoeksdoeleinden strikt gescheiden.

Hulp aan cliënten

Cliënten die wel mee willen werken aan het onderzoek maar dat niet digitaal kunnen, helpen wij telefonisch volledig anoniem via onze speciale helpdesk. U krijgt inzicht of cliënten de vragenlijst zelf hebben ingevuld of met hulp van onze helpdesk en bijvoorbeeld de zorgverlener zelf of een naast familielid.

Maatwerk mogelijk, ook voor andere onderzoeksdoeleinden

Het onderzoek wordt primair digitaal uitgevoerd met een gemeentebrede, standaardvragenlijst. Zo wordt snel resultaat geleverd en kunnen gemeenten onderling vergelijkbaar maken. Er zijn echter ook diverse mogelijkheden qua maatwerk. U kunt de vragenlijst schriftelijk verzenden, een variant maken op een uitnodigingsbrief en zelfs geheel eigen vragenlijsten voor bijvoorbeeld speciale doelgroepen of voor andere onderzoeksdoeleinden buiten het sociaal domein om uitzetten. Stipter verzorgt in alle gevallen de verwerking van de retour gezonden antwoorden in de database.

Inzichtelijk voor burgers & aanbieders

U, uw aanbieders én uw cliënten hebben altijd zicht op actuele kwaliteitsscores. Zo legt u het fundament voor uw beleid en visie. En verstevigt u uw positie als gesprekspartner van zorgverleners en andere belanghebbenden bij Jeugdhulp en andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. De resultaten van ons onderzoek kunt u downloaden via ons MO-platform. We stellen de gegevens echter ook via een speciale link beschikbaar om openbaar op uw website te publiceren naar aanbieders en cliënten. Door publicatie van de gebundelde onderzoeksresultaten op uw website helpt u uw inwoners bij het maken van een (voorkeurs)keuze uit alle aanbieders. Zo kunnen zij het kaf beter van het koren scheiden.

Koppelingen met BRP, GGK & Corv

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De groene vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

We hebben ons verbonden aan de convenanten van KING en zijn daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van ons MO-platform®. Inzicht wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een inwoner voorzieningen gebruikt? Zicht op kwaliteit, budget en succes van uw Jeugdhulp en Wmo aanpak? U krijgt het als gemeente allemaal.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieder en meer inwoners die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Laten we daarbij niet vergeten dat deze cliënten vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw inwoners wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en ter export aangeboden.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aan leveren bij het CBS om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams of zorgaanbieders krijgt u van een vaste relatiebeheerder bij Stipter voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform eenvoudiger.

24 uur per dag hulp

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem biedt Stipter met een speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het MO-platform zowel in uw front- als backoffice. De relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 1,4 miljoen burgers en 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Regie op Jeugdhulp

Het goed beheren van contractafspraken met uw zorgaanbieders is na de decentralisaties complexer geworden. Het MO-platform van Stipter brengt de eenvoud in contractmanagement binnen uw gemeente terug. Registreer uw contractafspraken voortaan ‘In the Cloud’ en bewaak de uitvoering met volledig geautomatiseerde (rapportage) processen. Daarbij ondersteunt het MO-platform alle voorkomende aanbestedings- en inkoopmodellen in het sociaal domein.

Jarenlange ervaring

Al sinds 2005 vormt eenvoudig digitaal contractmanagement de kern van Stipter. Ieder jaar contracteert Stipter duizenden zorgverleners vanuit diverse beroepsgroepen voor verschillende zorgverzekeraars met dezelfde slimme automatisering. Volledig digitaal met minimale inzet van hun eigen medewerkers.

Digitaal contractdossier

Ook gemeenten kunnen contractafspraken met zorgaanbieders vastleggen en bewaken via het MO-platform. Op die manier werkt u vanaf de aanbesteding direct vanuit één bron waarin u concrete afspraken omtrent contractprijs en -periode eenduidig vastlegt. Alle afspraken zijn zowel voor u als uw zorgaanbieders online inzichtelijk. Nieuwe afspraken voert u direct per aanbieder in, zodat u altijd beschikt over een actueel en volledig beeld.

Uitvoering vanuit een stevig fundament

Het rapporteren en bewaken van contractafspraken tussen u en uw zorgaanbieders vormt een stevig fundament voor beleid en uitvoering. Het MO-platform ondersteunt u echter niet alleen in uw contractmanagement, maar ook bij uw dagelijkse uitvoering van taken.

Van melding en gesprek, tot specificeren van een beschikking, toekennen van een individuele voorziening, declaratieverwerking en uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek óf het verstrekken van gegevens aan het CAK, de SVB en het CBS. Met het MO-platform houdt u de regie van contracteren tot uw jaarlijks goedkeurende accountantsverklaring.

U krijgt toegang tot een schat aan managementinformatie onder andere omtrent het presteren van een zorgaanbieder en ervaring van de burger. Gecombineerd met de beschikbare contractinformatie hebt u alle informatie in handen om maximaal sturing te geven aan (toekomstige) afspraken tussen u en uw gecontracteerde zorgaanbieder(s).

Aan de hand van een volledig, digitaal dossier waarin alle essentiële informatie rondom een zorgaanbieder overzichtelijk in beeld is gebracht, kunt u samen met uw collega’s en de wijkteams optimaal sturen op adequate ondersteuning voor de burgers binnen uw gemeente of regio.

Volledig overzicht voor maximale sturing op kwaliteit

Een centraal aanbiederdossier draagt bij aan eenduidige verslaglegging en registratie van belangrijke documentatie. Ook kunt u hier prestatiefactoren zoals de wachttijd tot levering van zorg, cliënttevredenheid over en declaratiegedrag van de zorgaanbieder inzien om de totale kwaliteit van geleverde zorg te beoordelen.

Inzicht in financiële informatie zoals budgetplafonds, voorschotten, creditbedragen en de productieverantwoording maakt dit beeld compleet. Het MO-platform biedt u een overzichtelijke basis om maximaal sturing te geven aan de (toekomstige) afspraken tussen u en uw zorgaanbieder(s). En passende zorg te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De Groene Vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter verbindt zich aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan een optimaal resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams en zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag ondersteuning

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem bieden wij met onze speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen dagelijks telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Ondersteuning waar nodig, zelfredzaamheid waar het kan. Wat moet het uiteindelijke resultaat van Jeugdhulp zijn? En welke rol speelt de cliënt en zijn of haar omgeving hierin?

Van A-tot-Z geregeld

Het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter helpt u bij het uitvoeren van al uw taken in uw frontoffice voor Jeugdhulp. Van melding tot gesprek en van beschikking tot toewijzen van collectieve of individuele ondersteuning aan door u gecontracteerde zorgaanbieders.

Volledig dossier

Vanuit een compleet klantbeeld en uw actuele werkvoorraad werkt u samen met collega’s, de jeugdteams en zorgaanbieders aan adequate ondersteuning. Het MO-platform borgt de eenduidige verslaglegging en distributie van alle belangrijke documenten aan de betrokken partijen. Cliënten kunnen via uw digitaal loket en door diverse brieven op de hoogte worden gebracht van belangrijke beslissingen.

Voor iedere cliënt de juiste zorgverlener(s) selecteren en toewijzen is met het MO-platform geen probleem. Stipter biedt u uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen en beheren van een oneindig aantal verschillende arrangementen, interventies en contractmogelijkheden. Al uw zorgaanbieders zijn opgenomen in het platform en hebben net als u zicht op (nieuwe) contractuele afspraken.

Flexibel contracteren

Het MO-platform biedt uitgebreide mogelijkheden voor het vastleggen en beheren van verschillende arrangementen en interventies. Het is eenvoudig om uw producten-, tarieven- en aanbiederscatalogus zelf online in te voeren en te beheren. Nieuwe producten toevoegen, bestaande producten uitfaseren, nieuwe aanbieders koppelen, bestaande aanbieders juist ontkoppelen of elk jaar uw tarieven aanpassen? In het MO-platform is het geen probleem. Stipter gelooft in flexibel contracteren en (in dialoog) aanbesteden om de toenemende complexiteit het hoofd te blijven bieden. Werken met het MO-platform betekent eenvoud brengen in een complex sociaal domein zonder concessies te doen aan uw beleid. We hebben er samen met een aantal partners zoals PIANOo een rapport over geschreven dat u gratis kunt downloaden: Het ‘nieuwe’ inkopen

Dynamisch selectiemodel

Stipter is grondlegger van het dynamisch selectiemodel. Een methodiek om vraag en aanbod in individuele maatschappelijke ondersteuning digitaal en geautomatiseerd bij elkaar te brengen voor Jeugdhulp en Wmo. Iedere gemeente maakt zelf de beleidskeuzen met betrekking tot de geldende toewijzingscriteria. U bepaalt per individu, per cliëntgroep en/of per voorziening welke voorwaarden uw gemeente hanteert qua selecteren, toewijzen en contracteren. Wijs hulpmiddelen en woningaanpassingen bijvoorbeeld toe op prijs, terwijl hulp bij huishouden of begeleiding direct wordt toegewezen op basis van klantvoorkeur of altijd aan een door u bepaalde aanbieder.

Gecombineerd voorzieningen toekennen

Voor de volledigheid -na beoordeling van de cliëntsituatie- kunt u meerdere (individuele) voorzieningen tegelijk gecombineerd aanvragen. De levering van deze voorzieningen wijst u met het MO-platform in één keer toe aan de best passende zorgverlener per zorgsoort. Op deze manier is beheersbare, vraaggerichte ondersteuning en begeleiding op maat mogelijk gemaakt.

Digitaal contractmanagement

Het goed registeren en bewaken van contracten is normaal zeer tijdrovend. Het is mogelijk dat u daarom twijfelt of het sluiten van individuele cliëntcontracten niet teveel extra werk met zich meebrengt. Eenvoudig digitaal contractmanagement vormt al vanaf 2005 de kern van het MO-platform. Voor zorgverzekeraars contracteert Stipter ieder jaar met dezelfde slimme automatisering duizenden zorgverleners over diverse beroepsgroepen heen. Volledig digitaal met minimale inzet van medewerkers.

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De Groene Vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter heeft zich verbonden aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van ons MO-platform. Inzicht wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een inwoner voorzieningen gebruikt? Zicht op kwaliteit, budget en succes van uw Jeugdhulp en Wmo aanpak? U krijgt het als gemeente allemaal.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieder en meer inwoners die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Laten we daarbij niet vergeten dat deze cliënten vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw inwoners wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en ter export aangeboden.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aan leveren bij het CBS om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan het beste resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams of zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag hulp

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem bieden wij met onze speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Binnen het sociaal domein wisselt u gegevens uit met een groot aantal verschillende partijen. Voor de VNG een reden om het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) te ontwikkelen. Een digitaal knooppunt om gestandaardiseerde berichten (iWmo & iJW) op geautomatiseerde wijze in de keten rond lokale zorg uit te wisselen over toewijzing en declaratie. Een vereiste is wel dat een zorgaanbieder is aangesloten op VECOZO. Stipter heeft de Groene Vink behaald en is al klaar voor GGK 2.1 dat in juni 2017 de XML-standaard leidend zal maken.

Volledig geautomatiseerd

Stipter ondersteunt alle berichtentypen iWmo en iJW voor toewijzing en declaratie. Bijzondere declaratievormen als budgetplafonds, generieke beschikkingen, DBC’s en andere jeugddeclaratiestandaarden vormen voor het MO-platform géén probleem. Volledig geautomatiseerd zonder handmatige handelingen wisselt u informatie uit met uw aangesloten zorgaanbieders. Het aantal aangesloten aanbieders is onbeperkt, net als de hoeveelheid berichten die dagelijks worden verwerkt. Inmiddels zijn al 750 gemeente-aanbiedercombinaties via Stipter aangesloten op het GGK. En dat aantal groeit gestaag.

Op uitnodiging

Vanuit de gemeente wordt aan Stipter doorgegeven welke aanbieders in aanmerking komen voor aansluiting. De betreffende aanbieders worden uitgenodigd uit om het ‘Reglement aansluitprotocol GGK voor zorgaanbieders’ in te vullen en te ondertekenen. Doorgaans duurt het, na sluitingsdatum van retour zenden, 5 werkdagen om een zorgaanbieder aan te sluiten op het berichtenverkeer VECOZO/GGK.

Geen GGK?

Zorgaanbieders die geen mogelijkheid hebben om aan te sluiten op het GGK, kunnen het MO-platform gebruiken om nieuwe toewijzingen in te zien en declaraties in te dienen of te corrigeren. Na elke toewijzing ontvangen zij per e-mail bericht en kunnen zij
inloggen op het platform om details te bekijken.

Iedere periode zet Stipter factuurregels op het MO-platform voor de aanbieder klaar om te downloaden. De aanbieder moet de werkelijk geleverde eenheden in dit bestand invullen en deze in het MO-platform laden. Als alle door de aanbieder opgevoerde gegevens correct zijn, wordt de declaratie automatisch goedgekeurd en tot betaling overgegaan. Via het platform kunnen de aanbieders uiteraard ook factuurregels crediteren.

Maak financiële afspraken met uw zorgaanbieders zoals u dat wilt. Bevoorschotten, budgetplafonds, flexibel per periode declareren, speciale aanbiederstarieven of DBC’s verwerken? Het MO-platform ondersteunt alle voorkomende declaratiestandaarden. Per product en/of per aanbieder kunt u instellen welke financiële afspraken er gelden.

Verrekenen en betalen

Het MO-platform zorgt geheel geautomatiseerd voor de afhandeling in de dagelijkse praktijk. Voorschotten worden direct verrekend en ingediende declaraties op juistheid gecontroleerd. Met als resultaat een wekelijks SEPA-bestand om te exporteren uit het MO-platform naar uw boekhoudkundige software om uw zorgaanbieders uit te betalen. Aanbieders kunnen declareren via ons MO-platform, via het landelijke Gemeentelijk Gegevensknooppunt of losse facturen indienen. Deze losse facturen kunt u opvoeren in het MO-platform, controleren en integreren in het SEPA-bestand om uitbetaling via de juiste medewerker te verzorgen.

Jaarlijkse accountantsverklaring

Met de managementinformatie die u zelf eenvoudig kunt exporteren uit het MO-platform houdt u uw budget nauwgezet in de gaten. De informatie uit deze rapporten dienen als basis om elk jaar met uw huisaccountant een sluitende accountantsverklaring op te stellen.

Administratie uitbesteden?

Wilt u geen omkijken naar de financiële afhandeling? U kunt het betalen van uw zorgaanbieders ook uitbesteden aan de financiële specialisten binnen Stipter. U houdt altijd vinger aan de pols dankzij de financiële rapportages die u dagelijks actueel kunt inzien en exporteren uit het MO-platform.

Het MO-platform ondersteunt gemeenten in Jeugdhulp met een speciale exportmogelijkheid voor aanlevering van persoonsgebonden budget aan de SVB. U kunt de gegevens zelf aanleveren of ervoor kiezen deze taak aan Stipter uit te besteden.

Persoonsgebonden budget

Wekelijks zet het MO-platform per wet voor u een export volgens de XML-standaard klaar met nieuwe of gewijzigde persoonsgebonden budgetten. U kunt vervolgens zelf de budgetten controleren, eventueel aanpassen en aanleveren bij de SVB. Werkt u in regioverband? Dan krijgt u per deelnemende gemeente een apart bestand aangeboden.

Eigen bijdrage

Per periode zet het MO-platform ook een export voor u klaar om nieuwe of gewijzigde gegevens voor de heffing eigen bijdrage aan te leveren bij het CAK. Ook voor deze export geldt dat u de gegevens kunt controleren en eventueel aan kunt passen. Per cliënt hebt u inzage in de gegevens voor het CAK en de SVB als onderdeel van het dossier.

Met het MO-platform werkt u al vanaf de aanbesteding met één bron voor de uitvoering van Jeugdhulp. Bij het besluit over een zorgindicatie kunt u daarbij eveneens het proces rondom bezwaar en beroep digitaal registreren & monitoren.

Start bezwaarprocedure

De bezwaarprocedure start wanneer een burger het niet eens is met het genomen besluit over een zorgindicatie en vervolgens een bezwaar indient om deze beslissing aan te vechten. Zodra u een dergelijk bezwaarschrift ontvangt, kunt u dit in het MO-platform vermelden. U werkt op die manier met een compleet dossier rondom de zorgindicatie van de burger die eenvoudig voor u beschikbaar is.

Bezwaarprocedure registreren & monitoren

Wanneer u het bezwaar van een burger in het MO-platform registreert, wordt de uiterlijke datum voor afhandeling van dit bezwaarschrift automatisch berekend. Daarbij hebt u de mogelijkheid deze deadline te verdagen of op te schorten conform de landelijk vastgestelde richtlijnen. Eveneens kunt u belangrijke data, zoals de hoorzitting, registreren om efficiënt te kunnen monitoren.

Informatie rondom het bezwaarproces kan continu worden geactualiseerd waarbij u de status gedurende het proces volgens de vier landelijk vastgestelde types mag wijzigen:

  • Bezwaar;
  • Beroep;
  • Hoger Beroep;
  • Voorlopige Voorziening (VOVO).

Tot slot kunt u relevante notities, documenten en het advies van de bezwaarcommissie vastleggen en de uiteindelijke uitkomst in andere processen via het MO-platform verwerken.

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De Groene Vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter heeft zich verbonden aan de convenanten van KING en zijn daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van het MO-platform. Inzicht wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een inwoner voorzieningen gebruikt? Zicht op kwaliteit, budget en succes van uw Jeugdhulp en Wmo aanpak? U krijgt het als gemeente allemaal.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieders en meer inwoners die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Laten we daarbij niet vergeten dat deze cliënten vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw inwoners wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en ter export aangeboden.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aan leveren bij het CBS om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan het beste resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams of zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag hulp

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem bieden wij met onze speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.

Onze financiële afdeling kan uw gemeente via een zogenaamde derden-rekening ondersteunen in het uitbetalen van mogelijke voorschotten en declaraties. Voorschotten verrekenen wij voor u, evenals door aanbieders gecrediteerde factuurregels. Wij houden u op de hoogte van uw boekhouding voor het sociaal domein met periodieke financiële rapportages.

Sluitende accountantsverklaring

Jaarlijks verzorgt Stipter -in samenwerking met u en onze huisaccountant- voor het deel van de uitbestede administratie een sluitende accountantsverklaring. We verrichten bijvoorbeeld de materiële controles om te achterhalen of betaalde hulp en ondersteuning ook daadwerkelijk is geleverd.

Met de transities in het sociaal domein is besloten om de administratie rond persoonsgebonden budgetten centraal te organiseren bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Stipter helpt bij het aanleveren en controleren van de verwerking door de SVB alsmede het analyseren van de benutting door uw cliënten.

Wat doen we dan precies?

Na toekenning van het budget in het MO-platform verzorgt Stipter wekelijks -eventueel na uw controle- geautomatiseerd de aanlevering van nieuwe of gewijzigde budgetten bij de SVB. Wij monitoren de verwerking door het SVB en analyseren elk kwartaal de uitnutting van de budgetten.

Ook maken we voor u een verschillenanalyse tussen de bekende gegevens in het MO-platform en de gegevens beschikbaar in de omgeving van het van de SVB. Zorgovereenkomsten kunt u eventueel ook door ons laten accorderen.

Onderdeel goedkeurende verklaring

De budgetaanlevering en uitnutting door cliënten nemen wij mee in de jaarlijkse balans voor uw goedkeurende accountantsverklaring. Zo zorgen wij ervoor dat u zicht houdt op de centrale verwerking van de persoonsgebonden budgetten.

In opdracht van gemeenten verstuurt Stipter dagelijks uitnodigingen naar cliënten voor Jeugdhulp en Wmo die hulp of ondersteuning ontvangen om mee te werken aan een digitaal ervaring- en tevredenheidsonderzoek. Iedere cliënt wordt eens per jaar per voorziening gevraagd naar zijn mening. Stipter verzorgt het onderzoek namens de gemeente onder het label Meningklant.nl.

Digitaal anoniem onderzoek, direct resultaat

De uitnodigingen worden op een vast moment naar de cliënt verstuurd, bijvoorbeeld drie maanden na start van de hulp. Dagelijks worden de vragenlijsten door cliënten anoniem op een speciaal beveiligde online omgeving ingevuld en de resultaten worden direct verwerkt.

Cliëntervaring- en tevredenheidsonderzoek gecombineerd

Het totaal van alle resultaten van de voorgaande 12 maanden levert een rapportcijfer op per zorgaanbieder, maar ook rapportage van de cliëntervaring volgens de verplichte modelvragenlijst zoals begin 2016 samengesteld door de VNG. Qua cliëntervaring rond Wmo en Jeugdhulp zorgen wij ervoor dat u elk jaar de benodigde gegevens aan kunt leveren bij de VNG conform de vastgestelde standaard. De combinatie van wettelijk verplichte onderzoeken zorgt dat uw cliënten niet meermaals dezelfde vragen hoeven te beantwoorden. In de rapportage worden de resultaten voor de verschillende onderzoeksdoeleinden strikt gescheiden.

Hulp aan cliënten

Cliënten die wel mee willen werken aan het onderzoek maar dat niet digitaal kunnen, helpen wij telefonisch volledig anoniem via onze speciale helpdesk. U krijgt inzicht of cliënten de vragenlijst zelf hebben ingevuld of met hulp van onze helpdesk en bijvoorbeeld de zorgverlener zelf of een naast familielid.

Maatwerk mogelijk, ook voor andere onderzoeksdoeleinden

Het onderzoek wordt primair digitaal uitgevoerd met een gemeentebrede, standaardvragenlijst. Zo wordt snel resultaat geleverd en kunnen gemeenten onderling vergelijkbaar maken. Er zijn echter ook diverse mogelijkheden qua maatwerk. U kunt de vragenlijst schriftelijk verzenden, een variant maken op een uitnodigingsbrief en zelfs geheel eigen vragenlijsten voor bijvoorbeeld speciale doelgroepen of voor andere onderzoeksdoeleinden buiten het sociaal domein om uitzetten. Stipter verzorgt in alle gevallen de verwerking van de retour gezonden antwoorden in de database.

Inzichtelijk voor burgers & aanbieders

U, uw aanbieders én uw cliënten hebben altijd zicht op actuele kwaliteitsscores. Zo legt u het fundament voor uw beleid en visie. En verstevigt u uw positie als gesprekspartner van zorgverleners en andere belanghebbenden bij Jeugdhulp en andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. De resultaten van ons onderzoek kunt u downloaden via ons MO-platform. We stellen de gegevens echter ook via een speciale link beschikbaar om openbaar op uw website te publiceren naar aanbieders en cliënten. Door publicatie van de gebundelde onderzoeksresultaten op uw website helpt u uw inwoners bij het maken van een (voorkeurs)keuze uit alle aanbieders. Zo kunnen zij het kaf beter van het koren scheiden.

Iedereen die dat mag heeft 24 uur per dag een compleet beeld van de situatie rond een cliënt via het MO-platform. Daarbij mag een aansluiting op de Basisregistratie Persoonsgegevens voor actuele persoonsgegevens natuurlijk niet ontbreken.

De koppeling met de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) is eveneens standaard. Zo kunt u privacygevoelige berichten omtrent jeugdbescherming- en reclassering uitwisselen met justitiële partijen. Dergelijke berichten worden automatisch, via een separate module in het MO-platform, toegevoegd aan het cliëntdossier, zodat u de complete gegevens direct beschikbaar hebt.

Uiteraard is Stipter met het MO-platform aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. De Groene Vink voor de 2.1 standaard -die per 1 juli 2017 leidend wordt- is door Stipter behaald. U kunt volledig geautomatiseerd met uw zorgaanbieders communiceren over zorgtoewijzingen en declaraties afhandelen.

Stipter heeft zich verbonden aan de convenanten van KING en is daarmee opgenomen in de softwarecatalogus. Het betekent concreet dat het ‘in the cloud’ MO-platform wordt (door)ontwikkeld conform de vastgestelde standaarden door VNG. Alle inkoopmodellen in het sociaal domein worden door het MO-platform ondersteund.

Werken via internet

‘In the cloud’ werken betekent overigens dat u geen omkijken hebt naar beheer en onderhoud van de software. U hebt alleen een tablet, laptop en internetverbinding nodig om te werken met het MO-platform als regiesysteem voor uw frontoffice.

Privacy geborgd

U werkt veilig aan vertrouwelijke dossiers van uw cliënten dankzij een uitgebreid rollen- en rechtensysteem. De gemeente bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien en gebruiken met als doel de privacy van de cliënt volledig te waarborgen.

Toegang tot een schat aan managementinformatie en stuurcijfers, daar ligt de kracht van ons MO-platform. Inzicht wanneer, hoe vaak, waarvoor en tegen welk tarief een inwoner voorzieningen gebruikt? Zicht op kwaliteit, budget en succes van uw Jeugdhulp en Wmo aanpak? U krijgt het als gemeente allemaal.

Toegenomen complexiteit

Anno 2017 hebt u als gemeente meer gecontracteerde zorgaanbieder en meer inwoners die een beroep op ondersteuning doen dan ooit. Laten we daarbij niet vergeten dat deze cliënten vaak kampen met een meervoudige problematiek. Het compenseren van uw inwoners wordt steeds complexer, terwijl uw budget alleen maar slinkt. Complexiteit en (financiële) belangen zijn met uw nieuwe verantwoordelijkheden sterk toegenomen. Managementinformatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau wordt onontbeerlijk.

Dagelijks actueel

Het MO-platform biedt u op geaggregeerd niveau dagelijks actuele managementinformatie van front- tot backoffice. Over uw gehele uitvoeringsproces worden de resultaten op een heldere manier aan u gepresenteerd en ter export aangeboden.

Monitor Sociaal Domein

U bent als gemeente verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS voor de Monitor Sociaal Domein. Stipter heeft het mogelijk gemaakt om deze gegevens uit het MO-platform te downloaden wanneer u dat wilt. Zo kunt u tijdig de juiste gegevens aan leveren bij het CBS om vergelijking tussen lokale zorg per gemeente op landelijk niveau te realiseren.

Stipter vindt het belangrijk om samen met klanten te werken aan het beste resultaat. Dagelijkse ondersteuning bij vraagstukken van u, uw sociale teams of zorgaanbieders krijgt u van onze vaste relatiebeheerder voor uw gemeente. Een vast contactpersoon voor al uw vragen maakt werken en innoveren met het MO-platform wel zo eenvoudig.

24 uur per dag hulp

Directe online hulp bij gebruik van het regiesysteem bieden wij met onze speciale hulpomgeving op het MO-platform. 24 uur per dag kunt u uitleg vinden over werken met het platform zowel in uw front- als backoffice. Uw relatiebeheerder is daarnaast op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur telefonisch en via e-mail bereikbaar om extra ondersteuning en uitleg te bieden waar nodig.

Stipter werkt inmiddels voor ruim 40 gemeenten en diverse regio’s waaronder SO Jeugd Zuid-Holland-Zuid, Midden-Holland, Nissewaard en Almere.

Ruim 60.000 cliënten hebben indicatie(s) via onze oplossing en meer dan 500 aanbieders leveren de ondersteuning. Ruim 4.000 gebruikers werken met ons MO-platform. Inmiddels hebben we 140.000 meldingen, 189.000 toegekende voorzieningen en 1.200.000 declaratieregels verwerkt (stand per 1 december 2016).

Hebt u vragen over de dienstverlening voor gemeenten in het sociaal domein? U kunt Stipter bereiken op 085-9024000 of stuur een bericht naar vragen@stipter.nl.  Meer informatie over de dienstverlening van Stipter vindt u in de brochure. Lees hier hoe klanten de samenwerking met Stipter ervaren.