Disclaimer 2017-04-04T07:24:14+00:00

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Stipter Exploitatie B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op het openbare deel van deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op het openbare deel van de Stipter website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgveiling Exploitatie B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Zorgveiling Exploitatie B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op het openbare deel van www.stipter.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Zorgveiling Exploitatie B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het openbare deel van www.stipter.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om het openbare deel van www.stipter.nl te kunnen raadplegen.

Aansprakelijkheid van Zorgveiling Exploitatie B.V. voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het niet-openbare deel van www.stipter.nl, het gebruik van informatie die door middel van het niet-openbare deel van de website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om het niet-openbare deel van www.stipter.nl te kunnen raadplegen, is vastgelegd in de gebruikersovereenkomst tussen Zorgveiling Exploitatie B.V. en geregistreerde gebruikers van de site.