Algemene Voorwaarden 2017-09-25T08:33:31+00:00

Algemene Voorwaarden

Voor het gebruik van de webapplicaties ‘MO-platform’,  ‘E-select’ en ‘E-contract’ door Zorgveiling Exploitatie B.V., hierna te noemen Stipter.

Algemene voorwaarden, maart 2017

Copyright Stipter 2017

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Overeenkomst de volgende betekenis:

Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

Dienst: het beschikbaar stellen en houden van de Programmatuur op de Server

Documentatie: de digitale gebruikersgerichte handleidingen ten behoeve van het gebruik van de Programmatuur.

Eindgebruiker: iedere natuurlijke persoon die van de dienst gebruikmaakt.

Gebrek: aantoonbare afwijking in de dienst ten opzichte van de daarvoor in de specificaties overeengekomen eigenschappen.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Stipter de gebruikersovereenkomst heeft gesloten.

Handleiding: voor gebruikers beschikbare digitale handleiding op de website.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, beeldmerk, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Leverancier: Stipter, de partij die het gebruikersrecht geeft aan de gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst waarin partijen hun specifieke bepaling ten aanzien van het gebruik van de dienst hebben opgenomen met alle daarbij behorende bijlagen en deze Voorwaarden.

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

Programmatuur: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor gebruiker bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan.

Schema: het stroomschema van de applicatie opgenomen in de bijlagen van de overeenkomst.

Server: een door of ten behoeve van Stipter beheerde computer met daarop webserverprogrammatuur die bereikbaar is vanaf het Internet.

SLA: de Service Level Agreement opgenomen in de bijlagen van de Overeenkomst.

Systeem: het geheel van apparatuur en Programmatuur.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten en/of diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

Specificaties: de voor de dienstverlening overeengekomen eisen.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen tussen Stipter en gebruiker.

2.2 De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door gebruiker van de Webapplicatie.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

3.1 Iedere communicatie tussen Stipter en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken en mits de communicatie volgens de regels van de gebruiker digitaal mag geschieden. In alle andere gevallen vindt de communicatie fysiek plaats.

3.2 De door Stipter ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door gebruiker.

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de eerste werkdag na verzending.

4.1 De Overeenkomst komt tot stand na ondertekening door Partijen van een schriftelijk exemplaar van de Overeenkomst.

5.1 Stipter zal gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de dienst verlenen. Hiertoe zal Stipter aan gebruiker de URL van de Server verstrekken, alsmede de door gebruiker opgegeven gebruikersnaam, wachtwoord en pincode activeren, waarmee de Programmatuur door een Eindgebruiker (of door gebruiker ten behoeve van andere Eindgebruikers) kan worden gebruikt en beheerd.

5.2 Gebruiker mag met betrekking tot de dienst niet zelf als Application Service Provider functioneren.

5.3 Stipter zal de dienst verlenen overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus. Indien Stipter een bepaald, in de SLA beschreven serviceniveau niet haalt, zal hierover in overleg met de gebruiker worden bepaald wat de gevolgen hiervan zijn. In alle redelijkheid dienen Stipter en gebruiker hierover tot overeenstemming te komen.

5.4 Stipter zal de in de SLA beschreven maatregelen nemen ter beveiliging van de op de Server opgeslagen informatie van gebruiker.

5.5 Stipter heeft het recht de Programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Stipter zal zich inspannen om eventuele fouten in de Programmatuur op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de huidige workflow, zal Stipter gebruiker daarvan vóór de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de dienst aan meerdere gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. De gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de Programmatuur zal op aanvraag in elektronische vorm beschikbaar zijn voor Eindgebruikers.

5.6 Artikel 5.5 geldt niet voor Programmatuur die Stipter van derden betrekt, behoudens het bepaalde in de eerste zin van artikel 5.5. Voor het gebruik en het onderhoud van die Programmatuur kan Stipter nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen Stipter en zijn desbetreffende toeleverancier.

6.1 Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Stipter heeft geen kennis van die informatie. gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Stipter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. gebruiker vrijwaart Stipter voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door gebruiker of Eindgebruikers met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

6.2 Mocht Stipter kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die gebruiker of een Eindgebruiker met behulp van de dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Stipter prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Stipter aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat onrechtmatig handelen.

6.3 Gebruiker moet de door Stipter voor gebruiker geactiveerde gebruikersnamen, wachtwoorden en pincodes geheim houden. Stipter is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen, wachtwoorden en pincodes en mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam, het wachtwoord en pincode van een Eindgebruiker ook daadwerkelijk die Eindgebruiker is. Zodra gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen, wachtwoorden en pincodes in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet gebruiker Stipter daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

7.1 Stipter behoudt zich het recht voor de dienst, overeenkomstig in het in de SLA daarvoor gestelde, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van Stipter. Stipter zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Stipter zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens gebruiker gehouden zijn.

8.1 Stipter zal gebruiker online ondersteunen bij gebruik van de dienst. De ondersteuning wordt verleend via de gebruikersondersteuning in het MO-platform van Stipter. Hierin kan gebruiker antwoorden vinden op de meest gestelde vragen. Stipter zal zich inspannen de Handleiding zo actueel mogelijk te houden.

8.2 Stipter zal gebruiker en de gecontracteerde zorgaanbieders ondersteunen door het organiseren van een jaarlijkse training.

8.3 Stipter zal gebruiker ondersteunen bij gebruik van de dienst door middel van de afdeling Relatiebeheer. Stipter zal zich inspannen om de vragen aan de releatiebeheerder adequaat en binnen redelijke termijn te beantwoorden.

8.4 Gebruiker kan personen binnen zijn organisatie aanwijzen die gekwalificeerd zijn om als support contactpersonen te fungeren.

8.5 Tenzij anders overeengekomen in een aparte overeenkomst, zal Stipter geen supportwerkzaamheden verrichten op de bedrijfslocatie van gebruiker. mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam, het wachtwoord en pincode van een Eindgebruiker ook daadwerkelijk die Eindgebruiker is. Zodra gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen, wachtwoorden en pincodes in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet gebruiker Stipter daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

9.1 Gebruiker betaalt voor de door gebruiker bestelde diensten de in de Overeenkomst / Service Level Agreement vermelde prijzen. Betaling vindt plaats op de door Stipter op de factuur aangegeven wijze.

9.2 Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

9.3 Gebruiker dient binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Stipter een andere termijn is vermeld. Een elektronisch verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen.

9.4 In geval van te late betaling heeft Stipter het recht: 1) na ingebrekestelling, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Stipter is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. gebruiker zal alle in redelijkheid gemaakte kosten vergoeden die Stipter en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, behoudens voor zover zulks (gezien de hoogte van de uitstaande som) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als gebruiker heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Programmatuur die Stipter in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Stipter of bij de derde van wie Stipter het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Programmatuur aan gebruiker in gebruik te geven. De Stipter verleent hierbij aan gebruiker uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders of afwijkend is bepaald.

10.2 Indien naar het oordeel van Stipter aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Stipter onder de Overeenkomst in gebruik gegeven Programmatuur inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Stipter gerechtigd
1) zorg te dragen dat gebruiker gebruik kan blijven maken van de in gebruik gegeven Programmatuur, of 2) de levering van de desbetreffende diensten te staken tegen betaling van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan en eventueel terugbetaling van het meerdere, of 3) naar het redelijke oordeel van Stipter gelijkwaardige Programmatuur ter beschikking te stellen. Van de in dit artikel onder 2 genoemde optie wordt slechts gebruik gemaakt na overeenstemming met de gebruiker over deze optie en de te betalen redelijke vergoeding.

10.3 Gebruiker staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Stipter materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

10.4 Behoudens voorzover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag gebruiker in gebruik gegeven Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Programmatuur te verwijderen of te omzeilen.

10.5 Stipter vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat gebruiker Stipter onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat gebruiker Stipter de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voorz over nodig verleent gebruiker hierbij aan Stipter een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. gebruiker verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Stipter die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringverplichting van Stipter vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde diensten die door gebruiker of namens gebruiker door een derde zijn verricht, door gebruik van de Programmatuur in combinatie met niet door Stipter in gebruik gegeven Programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de programmatuur is ontwikkeld of bedoeld.

11.1 Het gebruik van de dienst brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Stipter fungeert hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zal Stipter zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van deze overeenkomst geeft gebruiker Stipter opdracht om de persoonsgegevens van eindgebruikers te verwerken in het kader van de dienst. Andere verwerkingen zal Stipter alleen uitvoeren in opdracht van gebruiker of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

11.2 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Stipter en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

11.3 Stipter zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

11.4 Stipter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor klachten en claims in het kader van de Wet op de Privacy en bescherming persoonsgegevens.

12.1 Stipter beschikt over een klachtenregeling en geeft gebruiker gevraagd en ongevraagd volledig inzage in de klachten en behandeling hiervan. Voor klachten van particulieren of zaakwaarnemers van particulieren omtrent onze financiële en administratieve dienstverlening rond persoonsgebonden budget, verwijzen wij naar de specifieke klachtenprocedure op www.pgbinformatie.nl/klachtenprocedure.

13.1 Gebreken welke door gebruiker aan Stipter worden gemeld in een periode van drie maanden na de aanvang van de levering van de diensten zullen door Stipter, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan gebruiker valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat. Voor Programmatuur geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie en voorts dat voor Programmatuur afkomstig van derden geldt dat Zorgveiling nimmer tot meer of anders kan worden gehouden dan tot het hetgeen geldt in de relatie met de desbetreffende toeleverancier van Stipter.

14.1 Stipter is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Stipter.

14.2 De aansprakelijkheid van Stipter jegens gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door gebruiker en/of de door de gebruiker gecontracteerde zorgaanbieder aan Stipter betaalde vergoedingen (exclusief BTW).

14.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.5 vrijwaart gebruiker Stipter voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of diensten, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Stipter.

14.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Stipter of zijn werknemers.

15.1 Een partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.

15.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere partij het recht deze Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

16.1 Indien en voorzover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie worden gehouden.

16.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

17.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de ene Partij, heeft de andere Partij het recht deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de andere Partij schadeplichtig is.

17.2 Indien de ene Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de ene Partij in verzuim en is de andere Partij gerechtigd na ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Stipter.

17.3 Ingeval zich een ontbinding voordoet als bedoeld in lid 3 of lid 4 zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

17.4 In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in artikel 16.1 en 16.2 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

 • openstaande betalingen;
 • geheimhouding;
 • Intellectuele Eigendomsrechten;
 • aansprakelijkheid.
 • Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Stipter op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

  Artikel 18 Wijzigingen en aanvullingen
  18.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen. Een en ander geldt als een bewijsovereenkomst. Indien een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit artikellid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de desbetreffende Overeenkomst.

  19.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft in de verhouding met gebruikers, niet zijnde consumenten, van buiten Nederland buiten toepassing.

  19.2 Derden treden niet toe tot enige Overeenkomst tussen Stipter en gebruiker op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst.
  19.3 De bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Stipter ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst. Dit geldt als een bewijsovereenkomst.

  19.4 Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan. Het in dit artikellid bepaalde geldt als een bewijsovereenkomst.

  19.5 Stipter mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

  19.6 Stipter mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor gebruiker redelijkerwijs onacceptabel is heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling op te zeggen.

  19.7 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Stipter wezenlijke, bepaling in deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Stipter het recht om de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  19.8 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

  19.9 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

  19.10 Stipter heeft een Escrow-overeenkomst afgesloten. Indien de gebruiker haar rechten bij faillissement van Stipter wil hebben gewaarborgd, dient de gebruiker zich voor de Escrow-overeenkomst aan te melden. Hieraan zijn kosten verbonden.